wooden gavel and books on wooden table,on brown background

W wyroku z dnia 27 lutego 2018r. (sygn. II GSK 1269/16) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii dopuszczalności sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej pośrednika – portalu aukcyjnego. NSA stwierdził, że zgodnie z przepisami apteka może prowadzić sprzedaż wysyłkową leków wydawanych bez recepty wyłącznie przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na własnej stronie internetowej, nie może natomiast oferować leków za pośrednictwem portalu aukcyjnego.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne apteka ogólnodostępna jest uprawniona do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Sprzedaż wysyłkowa została zdefiniowana w art. 2 pkt 37aa ustawy i zgodnie z tym przepisem jest nią umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Ustawa wymienia również obszerny przykładowy katalog takich środków.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z brzmienia powyższych przepisów należy wysnuć wniosek, że ustawodawca wykluczył możliwość pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży wysyłkowej.

Oprócz regulacji ustawowej sposób prowadzenia sprzedaży wysyłkowej został również określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W momencie wydawania decyzji GIF, będącej przedmiotem omawianego wyroku, było to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Zgodnie z §  2 ust. 1 tego rozporządzenia, warunkiem realizacji sprzedaży wysyłkowej jest złożenie zamówienia w jeden z pięciu wymienionych w tym ustępie sposobów. Jednym z tych sposobów jest złożenie zamówienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki (apteki). Ustęp drugi tego paragrafu określa natomiast wymogi stawiane takiemu formularzowi. Analogiczna regulacja została zachowana w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Sprawa będąca kanwą ww. wyroku dotyczyła apteki, która zaskarżyła decyzję GIF nakazującą jej zaprzestanie prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem portalu aukcyjnego. W skardze kasacyjnej do NSA skarżąca podniosła, że zawężenie możliwości zawarcia umowy sprzedaży wysyłkowej do pięciu wskazanych w rozporządzeniu sposobów, narusza definicję ustawową, która wymienia o wiele więcej technicznych sposobów dokonania sprzedaży wysyłkowej niż rozporządzenie.

W odpowiedzi na ten zarzut, NSA wskazał, że rozporządzenie nie narusza definicji ustawowej, gdyż zawarty w nim pięcioelementowy katalog określa sposoby składania zamówień, a nie środki porozumiewania się. W związku z tym nie ma sprzeczności między przepisami ustawy i rozporządzenia.

Trudno się jednak zgodzić z takim stanowiskiem NSA, gdyż niezależnie od przyjętej nomenklatury, konsekwencją takiego stanowiska jest faktyczne ograniczenie sposobów możliwości zawierania umowy sprzedaży wysyłkowej gwarantowanych przez przepis o randze ustawowej.

Marcin Rytel

Marcin Rytel
Legal Assistant

marcin.rytel@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

komentarze 2

  1. Wydaje mi się, że te zmiany są tylko bezsensownym ograniczeniem…

  2. Też mam bardzo mieszane uczucia względem wydanego orzeczenia.

Odpowiedz na „RafałCancel

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *