Na stronie NFZ pojawił się długo wyczekiwany wzór umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane. Lekarze prowadzący własne praktyki mają obowiązek podpisać takie umowy bądź aneksy do już zawartych umów do dnia 1 czerwca 2012. Umowa jest na razie projektem. NFZ czeka na uwagi do projektu do dnia 27 kwietnia 2012. Uwag na pewno będzie sporo…

Przede wszystkim umowa zawiera, to co najbardziej dotykało lekarzy i co zostało wykreślone przy pierwszej nowelizacji ustawy refundacyjne tj. obowiązek zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami w przypadku:

  • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
  • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy,
  • wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

Tym samym, znowu wracamy do tematu weryfikowania przez lekarza uprawnień pacjenta i sprawdzania jego tytułu ubezpieczenia. Podobnie, recepta nieuzasadniona udokumentowanymi względami medycznymi stanowi niezwykle szerokie pojęcie, które może być przedmiotem licznych nadinterpretacji ze strony NFZ w ramach kontroli.
Ponadto, umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych – 300 zł, między innymi w następujących przypadkach:

  • wystawiania recept w miejscu niewskazanym w umowie (np. białe soboty),
  • nieprowadzenia lub prowadzenia niezgodnie z przepisami dokumentacji medycznej,
  • braku danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji pacjenta.

Naturalnie nakładane kary podlegają sumowaniu. Lekarz-recydywista, który dopuszcza się tej samej nieprawidłowości więcej niż jeden raz, w toku więcej niż jednej kontroli może otrzymać pojedynczą karę podlegającą sumowaniu powiększoną o nie więcej niż 300%, tj. karę do 900 zł.

Nie mamy wątpliwości, że samorząd lekarski aktywnie będzie działał, w celu usunięcia lub łagodzenia powyższych rygorów. Mamy nadzieję, że NFZ przyjmie stanowisko wyrozumiałego negocjatora. Takie stanowisko przejawia on bowiem w Umowie. Zgodnie z paragram 17 projektu Umowy, Strony mają dążyć niejako do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych z realizacją umowy… Oby tych sporów było jak najmniej…

Patryk Turzański

Patryk Turzański


patryk.turzanski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *