Healthcare and medicine.

6 października 2016 r. został podpisany akt założycielski Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Spotkanie fundatorów odbyło się w Warszawie, w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP), gdzie w obecności notariusza, członkowie Telemedycznej Grupy Roboczej podpisali akt fundacyjny.

Zgodnie z uchwalonym statutem, celem Fundacji ma być rozwój telemedycyny a w szczególności wzrost jakości świadczeń telemedycznych, zwiększenie bezpieczeństwa prawnego związanego z działalnością telemedyczną, wzrost finansowania świadczeń telemedycznych ze środków publicznych i last but not least rozwój wiedzy i świadomości uczestników systemu opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny oraz e-zdrowia. Na Prezesa Zarządu Fundacji wybrany został Michał Czarnuch – Parter w kancelarii DZP. Wiceprezesem Zarządu został Jerzy Szewczyk, Prezes Pro-Plus S.A. W skład zarządu weszli również Wojciech Raczyński (Teva Pharmaceuticals Polska) oraz dr n. med. Łukasz Kołtowski (Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Komisję Rewizyjną stworzyli Szymon Bula (Prezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A. jako Przewodniczący), Patrycja Wizińska-Socha (Prezes Zarządu Nestmedic sp. z o.o. jako Zastępca Przewodniczącego) oraz Tomasz Kościelny (Prezes Zarządu Mediguard Technologies sp. z o.o. jako Sekretarz).

telemedyczna_grupa_roboczaPlatforma współpracy działa od czerwca 2015 r. pod nazwą Telemedyczna Grupa Robocza (TGR). Zawiązana została przez świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców rozwiązań IT, firm i hurtowni farmaceutycznych a także doradców prawnych i medycznych. Od początku celem funkcjonowania TGR było zarówno zniesienie barier prawnych dla telemedycyny w Polsce, jak i budowanie świadomości społeczeństwa oraz podmiotów publicznych w zakresie możliwości płynących ze stosowania narzędzi telemedycznych w ochronie zdrowia.

Pierwszym efektem działań TGR było przygotowanie przez ekspertów kancelarii DZP oraz lekarzy zajmujących się problematyką telemedycyny – członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działających w ramach spółki Heart Team – kompleksowego raportu pt. „Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce – stan obecny i nowe otwarcie”. Raport został zaprezentowany w trakcie panelu telemedycznego odbywającego się w ramach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy i spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

(Raport dostępny tu: https://www.dzp.pl/files/Publikacje/Otoczenie_Regulacyjne_Telemedycyny_w_Polsce.pdf).

Kancelaria DZP, działając w imieniu Telemedycznej Grupy Roboczej, realizując rekomendacje z ww. Raportu, przedłożyła władzy publicznej propozycje zmian niektórych przepisów prawa, w celu usunięcia wątpliwości w przedmiocie dopuszczalności udzielania świadczeń telemedycznych w Polsce. Propozycje te zostały przyjęte przez Sejm ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991).

Wejście w życie ww. nowelizacji usunęło większość barier prawnych związanych z udzielaniem świadczeń telemedycznych w Polsce. Obecnie głównym wyzwaniem stojącym przed branżą telemedyczną, w tym również przed Fundacją TGR, jest budowanie świadomości interesariuszy, w szczególności pacjentów, lekarzy i przedstawicieli strony publicznej, co do medycznego potencjału rozwiązań telemedycznych, a także zapewnienie wysokiej jakości udzielania świadczeń telemedycznych oraz zwiększenie udzielania świadczeń telemedycznych poprzez objęcie ich finansowaniem ze środków publicznych.

Fundacja TGR stanowi platformę na rzecz konstruktywnego dialogu dotyczącego efektywnego wykorzystywania telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej. Pragniemy zaznaczyć, że zależy nam na stworzeniu wspólnego frontu podmiotów działających na rzecz rozwoju telemedycyny, w związku z czym jesteśmy otwarci na nowych członków.

Jan Pachocki

Jan Pachocki


jan.pachocki@dzp.pl

Natalia Łukawska

Natalia Łukawska


natalia.lukawska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *