14 kwietnia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący wysokości opłat od skarg w sprawach przetargowych. Zgodnie z zakwestionowanym uregulowaniem (art. 34 ust. 2), od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 mln złotych.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, opłata sądowa na tak wysokim poziomie ogranicza dostęp do sądu przedsiębiorcom działającym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i de facto sprawia, że decyzje wydawane przez KIO w niejednokrotnie skomplikowanych sporach dotyczącym wielomilionowych zamówień są ostateczne.

Z dniem opublikowania wyroku uchylony zostanie art. 34 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że podmioty skarżące wyroki KIO będą uiszczać opłatę stałą zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy. W praktyce wyniesie ona od 37,5 tys. zł do 100 tys. zł.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt SK 12/13

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *