Dropper and test tubes, close up, isolated on white

Marszałek Sejmu przekazał w dniu 5 października 2015 r. osiem następujących ustaw do podpisu Prezydenta RP: 1) ustawę o zdrowiu publicznym, 2) ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, 3) nowelizację Prawa farmaceutycznego, 4) nowelizację ustawy o wyrobach medycznych, 5) nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 6) ustawę o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 – 2018, 7) nowelizację ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz 8) nowelizację ustawy o działalności leczniczej.

Ze względu za swoją wagę wybrane ustawy wymagają krótkiego omówienia:

  • USTAWA O ZDROWIU PUBLICZNYM

Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji, mających poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań w tym kierunku będzie przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego, czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Ustawa przewiduje możliwość utworzenia Rady Zdrowia Publicznego, która ma pełnić rolę opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele najważniejszych podmiotów biorących udział w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, jednocześnie Rada będzie odpowiedzialna za planowanie i monitorowanie zadań prowadzonych w obszarze zdrowia publicznego.

  • USTAWA O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym proces kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, a także określa zasady odpowiedzialności zawodowej. Ustawa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków. Celem regulacji jest ograniczenie dostępu do wykonywania zawodu osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych dyplomem. Ustawa przewiduje również pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, które podają się za fizjoterapeutów, choć nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.

  • NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych reguluje obrót i używanie wyrobów medycznych (również w internecie). Ponadto nowelizacja wskazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów ponosi ich wytwórca, a bezpośredni nadzór na etapie projektowania i wytwarzania wyrobów sprawują niezależne jednostki notyfikowane, które są wyznaczane i nadzorowane przez właściwe organy państw członkowskich (w Polsce minister zdrowia). Rejestracja i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych należy do zadań Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  • NOWELIZACJA PRAWA FARMACEUTYCZNEGO

Ustawa wprowadza ułatwienia dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwoju badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez NFZ, oraz dostęp do terapii eksperymentalnych w szczególności realizowanych w chorobach rzadkich.

 

 

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *