long corridor in hospital with surgical beds.

27 czerwca zostały opublikowane pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, czyli tzw. sieci szpitali. Placówki te będą miały zapewnione umowy z NFZ przez najbliższe 4 lata.

Pierwsze wykazy zawierają szczegółowe informacje o poziomie kwalifikacji danej placówki, profilach poziomu zabezpieczenia oraz pozostałych rodzajach i zakresach świadczeń, w tym m.in. świadczeniach wykonywanych w celu realizacji programów lekowych. Opublikowane listy zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r. i pozostaną aktualne do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wykazy są dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej oddziałów wojewódzkich NFZ.

Kwalifikacja do sieci – co się z nią wiąże?

Nowelizacja wprowadzająca tzw. sieć szpitali wprowadziła nowe rozwiązanie systemowe w zasadniczy sposób modyfikujące zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Kwalifikacja szpitala do sieci ma w nim kluczowe znaczenie – jest gwarancją, że NFZ zawrze z nim umowę bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Na funkcjonowanie tego systemu ma być przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne.

Niezakwalifikowanie się placówki do sieci oznaczać będzie, że jedynym dostępnym źródłem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków NFZ pozostanie dotychczasowy tryb konkursowy, na który ma zostać przeznaczonych nie więcej niż 9% środków Funduszu przeznaczanych na świadczenia szpitalne.

7 dni na odwołanie

W przypadku niezakwalifikowania się do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu lub niewłaściwego wskazania profili, zakresów lub rodzajów, świadczeniodawca posiadający w dniu ogłoszenia wykazu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącą udzielania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu środek odwoławczy w postaci protestu.

Przypominamy, że protest należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu!

W przypadku nieuwzględnienia protestu świadczeniodawca będzie mógł złożyć odwołanie do Prezesa Funduszu. W naszej ocenie możliwe jest ponadto kwestionowanie faktu nie znalezienia się w wykazie placówek zakwalifikowanych do sieci na drodze sądowej. W postępowaniach przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest bowiem każdy, kto ma w tym interes prawny.

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń

Procedura odwoławcza to nie jedyny sposób na zakwalifikowanie się szpitala do wykazu. W przypadku gdy wymaga tego zabezpieczenie na terenie danego województwa właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca, który w dniu ogłoszenia wykazu posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dotyczącą udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji oraz nie spełnia pozostałych warunków kwalifikacji, może zostać zakwalifikowany do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, z wyłączeniem poziomu szpitali ogólnopolskich, przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kluczowy moment

Najbliższy tydzień to kluczowy moment dla wszystkich placówek niezakwalifikowanych do sieci lub zakwalifikowanych w obrębie niepożądanych profili, zakresów lub rodzajów świadczeń. Dlatego też jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do możliwych działań, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Możemy zapewnić wsparcie w przygotowywaniu odwołania lub przy podejmowaniu innych działań związanych z kwalifikacją do sieci.

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Piotr Najbuk

Piotr Najbuk
Prawnik, Senior Associate

piotr.najbuk@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *