W piątek UOKiK poinformował o nałożeniu blisko 90 tys. kary na Vigget sp. z o.o. sp. k. z tytułu stosowania we wzorcach umownych niedozwolonych postanowień umownych, ograniczeniu konsumentom możliwości odstąpienia od umowy oraz wprowadzania w błąd w zakresie informacji o cenie sprzedawanych urządzeń. Tak, jak ostatnio informowaliśmy, nie jest to jedyne prowadzone ostatnio przez UOKiK postępowanie,  którego przedmiotem jest działalność firm prowadzących tzw. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa.

Vigget prowadzi sprzedaż urządzeń RezonMed oraz suplementów diety. Urządzenia oferowane są poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej Spółki, a przy zawieraniu z konsumentami umów sprzedaży Vigget stosuje wzorzec umowy.

Pierwsza z zakwestionowanych przez UOKiK praktyk dotyczy zawarcia we wzorcu umownym dwóch naruszających interesy konsumentów postanowień, które są analogiczne do klauzul znajdujących się już w prowadzonym przez UOKiK rejestrze postanowień niedozwolonych. Vigget w sposób sprzeczny z prawem wskazał, że ewentualne spory, jakie mogą powstać między stronami umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla Vigget, podczas, gdy sądem właściwym powinien być albo sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania albo – dla spraw o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – sąd miejsca wykonania umowy. Tym samym, w danej sprawie sądem właściwy  może nie być – wbrew uregulowaniom wzorca umownego – sąd właściwy miejscowo dla Vigget. Druga klauzula z kolei ogranicza konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zgodnie z uregulowaniami wzorca stosowanego przez Vigget 10-dniowy termin liczony był od dnia nadania na poczcie przesyłki z zamówionym przez konsumenta towarem, podczas gdy termin ten powinien być liczony od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.

Druga zakwestionowana przez UOKiK praktyka także dotyczy ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość. Zgodnie z prawem, konsument, może od takiej umowy odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy (umowa zawarta poza lokalem) lub od dnia wydania konsumentowi zakupionej rzeczy (umowa zawarta na odległość). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Tymczasem, Vigget uzależnia możliwość skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy od zwrotu towaru w stanie nienoszącym znamion użycia.

Trzecia niedozwolona praktyka związana jest z podawaniem przez Vigget w treści umów wartości urządzenia RezonMed, która – jak wykazała analiza umów sprzedaży tego urządzenia – nie stanowi faktycznej ceny sprzedaży tego urządzenia. Ponadto, Vigget sugerował konsumentom, że kupując urządzenie podczas pokazu uzyskają nawet 50% upust. Takie działanie miało na celu wywołanie u konsumentów wrażenia istnienia szczególnej korzyści cenowej związanej wyłącznie z zakupem produktu podczas pokazu, a konsekwencji  nakłonienie konsumentów do podjęcia szybkiej decyzji o zakupie.

Łączna kara jaką nałożył UOKiK na Vigget za stosowane praktyki naruszające interesy konsumentów wynosi blisko 90 tys. zł. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka może się od niej odwołać do sądu.

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *