cereals in petri dish for analysis on wooden background

30 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, o którym pisaliśmy już na naszym blogu (wpis dostępny ), i zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu.

Dla przypomnienia: Projekt zakłada, że powstanie nowa inspekcja – Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, która przejmie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które w konsekwencji zostaną zlikwidowane. Inspekcja obejmie swoim działaniem również część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skonsolidowany nadzór nad produkcją żywności w Polsce jest konieczny:

  • w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, która trafia na polskie stoły,
  • do wyeliminowania nieuczciwych praktyk w handlu żywnością (np. fałszowania żywności) – co ma szczególne znaczenie ze względu na wzrost wymagań konsumentów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i dobrostanu zwierząt,
  • aby uporządkować przeprowadzanie inspekcji i ułatwić prace przedsiębiorstwom,
  • do obniżenia kosztów urzędowej kontroli żywności, poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków,
  • do szybszego i kompleksowego przeprowadzania kontroli oraz audytów u rolnika i przedsiębiorcy, podkreśla się bowiem, że zmiany dotyczyć będą wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym, tj. „od pola do stołu”,
  • w celu zapewnienia lepszej organizacji pracy, optymalnego wykorzystania bazy laboratoryjnej i specjalistycznego sprzętu, a także zasobów kadrowych i majątkowych.

Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności będzie centralnym organem administracji rządowej, podlegającym ministrowi rolnictwa i na jego wniosek ma być powoływany przez premiera. Główny Inspektor ma składać ministrowi rolnictwa, do 31 maja każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji za poprzedni rok. Ponadto, zostaną powołane dwa organy doradczo-opiniodawcze: Rada Sanitarno-Epizootyczna i Rada do spraw Laboratoriów.

Zgodnie z założeniami dla projektu ustawy, konsolidacja organów pod postacią Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma znacznie poprawić nadzór nad bezpieczeństwem żywności i wpisuje się w  tendencję na rynku reviews europejskim. Jak podaje bowiem ministerstwo rolnictwa w 23 krajach UE scalono już urzędy odpowiedzialne za nadzór żywności, a w 14 krajach nadzór nad bezpieczeństwem żywności przypisany jest ministrowi odpowiedzialnemu za sektor rolnictwa.

W jakim zakresie i czy w ogóle Sejm przyjmie projekt ustawy dowiemy się w najbliższym czasie.

Magdalena Kolossa

Magdalena Kolossa


magdalena.kolossa@dzp.pl

Sabina Kornacka-Wieteska

Sabina Kornacka-Wieteska


sabina.kornacka-wieteska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *