Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (1-5 sierpnia)

1 sierpnia

Ministerstwo Zdrowia: zmiany w sprzedaży detalicznej leków

Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia, regulacje sprzedaży detalicznej produktów leczniczych w sklepach ogólnodostępnych, mają ulec istotnym zmianom.

Wśród proponowanych rozwiązań wymienia się w pierwszej kolejności stworzenie rejestru sklepów mających w swojej ofercie produkty lecznicze i objęcie ich nadzorem ze strony farmaceutów. Dodatkowo, przewiduje się ograniczenie liczby opakowań i dawek leku w nich sprzedawanych.

Za  koniecznością zmian regulacyjnych w tym zakresie opowiada się Naczelna Izba Aptekarska, wskazując przy tym na szereg nieprawidłowości mających miejsce przy prowadzeniu sprzedaży pozaaptecznej m.in. nieprawidłowe warunki przechowywania leków czy niewykwalifikowany personel. Podkreśla się  przy tym ograniczone możliwości kontroli przedsiębiorców prowadzących taką sprzedaż przez organy nadzoru farmaceutycznego.

Projektowane rozwiązania budzą jednak również wątpliwości niektórych przedstawicieli branży. Polska Izba Handlu podnosi, że zmiany regulacyjne doprowadzą do likwidacji sprzedaży pozaaptecznej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, co z kolei wpływanie na spadek dostępności leków dla pacjentów.

Źródło: Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski, Gazeta Wyborcza, 30 lipca
https://wyborcza.biz/biznes/1,147752,20475193,leki-bez-recepty-znikna-ze-sklepow.html?disableRedirects=true

UE: w Polsce ceny leków są zbyt niskie

Ceny produktów leczniczych są w Polsce w wielu przypadkach znacznie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, szczególnie na zachodzie i w Skandynawii. Zdaniem niektórych członków Parlamentu Europejskiego okoliczność ta prowadzi do naruszenia zasady równości i solidarności – jak podkreślają dostęp do produktów leczniczych powinien być równy w każdym kraju Unii Europejskiej. Jako remedium na taką sytuację europejscy politycy proponują zrównanie cen leków na poziomie europejskim.

Proponowane przez europarlamentarzystów rozwiązanie budzi istotne wątpliwości w wielu środowiskach. Branża farmaceutyczna wskazuje, że wprowadzenie go w życie będzie się wiązać z pogorszeniem dostęp do leków dla polskiego pacjenta oraz spadkiem ich jakości. Ponadto, może dość do ograniczenia wprowadzania na rynek produktów innowacyjnych. Środowiska prawnicze wskazują natomiast na potencjalną niezgodność propozycji zmian z prawem unijnym, zwłaszcza ze swobodami traktatowych.

Propozycja zrównania cen leków pozostaje na etapie debaty w Komisji Parlamentu Europejskiego ds. zdrowia i jak do tej pory nie znalazła wyrazu w inicjatywie ustawodawczej.

Źródło: Patryk Słowik, Jakub Styczyński, Dziennik Gazeta Prawna, 1 sierpnia
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/964251,unia-podniesie-ceny-lekow-w-polsce-maja-byc-identyczne-w-calej-europie.html

2 sierpnia

Zrównanie cen produktów leczniczych w UE – szanse i zagrożenia dla rynku farmaceutycznego

Zgodnie z propozycją Komisji Parlamentu Europejskiego, ceny produktów leczniczych miałyby zostać zrównane w całej UE. Jednym z pozytywnych skutków tej decyzji miałaby być likwidacja odwróconego łańcucha dystrybucji – przy równych cenach leków proceder straciłby sens ekonomiczny.

Jednocześnie, wraz ze spadkiem nielegalnego eksportu, może wzrosnąć ryzyko wprowadzania do obrotu produktów sfałszowanych. Podniesienie cen leków w Polsce – i innych krajach UE w których obecnie ceny są stosunkowo niskie – może stanowić dodatkową motywację dla przestępców do wpuszczania na rynek podróbek. To zaś wiąże się z zagrożeniem dla pacjentów – leki sfałszowane często nie zawierają odpowiedniej ilości substancji czynnej i są nieskuteczne, mogą również zawierać substancje szkodliwe i trujące.

W związku ze wskazanymi zagrożeniami, eksperci wskazują, że walka z nielegalnym eksportem leków powinna toczyć się za pomocą innych środków niż zrównywanie cen leków we wszystkich krajach UE.

Źródło: Patryk Słowik, Jakub Styczyński, Dziennik Gazeta Prawna, 2 sierpnia
https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/964578,koniec-wywozu-lekow-w-zamian-wiecej-podrobek.html

3 sierpnia

Projekt listy „S” – Minister nie zaingerował w preferencje pacjentów

Opublikowany przez Ministra Zdrowia projekt listy „S” ma na celu realizację programu 75+, w ramach którego państwo ma w pełni refundować część leków dla seniorów. Dofinansowywanie ochrony zdrowia osób, które ukończyły 75. rok zostanie oparte na mechanizmie, zgodnie z którym NFZ ma pokrywać wszystkie koszty składające się na cenę leku.

Poszczególne rozwiązania przewidziane w projekcie budzą zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny ekspertów. Z jednej strony wskazuje się, że umieszczenie produktów na liście odbywało się według kryterium substancji czynnej, a nie ceny, i dotyczyło produktów wszystkich producentów – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dzięki temu Minister nie wpłynął na preferencje pacjentów i nie naraził się na zarzut dyskryminacji. Z drugiej strony, przedstawiony projekt listy obejmuje jedynie 6 molekuł, dotychczasowo objętych refundacją z poziomem odpłatności 30% lub 50%. Może to spowodować przechodzenie przez pacjentów z leków ryczałtowych na te dostępne bezpłatnie, co nie zawsze jest uzasadnione terapeutycznie.

Źródło: Marcin Pieklak, Dziennik Gazeta Prawna, 3 sierpnia
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/964944,projekt-listy-s-minister-nie-zaingerowal-w-preferencje-pacjentow.html

4 sierpnia

Spór o nocne dyżury aptek

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy do sądów administracyjnych trafiło kilkadziesiąt skarg aptekarzy na uchwały rad powiatów w sprawie rozkłady pracy aptek. Zdaniem aptekarzy obciążenia nakładane na nich przez samorządy są bezprawne i niepotrzebne, w szczególności w zakresie w jakim dotyczą nocnych i świątecznych dyżurów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Najczęściej podnoszonym przez aptekarzy zarzutem jest to, że samorządy nie popierają zaskarżonych uchwał odpowiednią analizą zapotrzebowania na leki wśród pacjentów, przez co dyżury w nocy i w święta często wiążą się ze stratą u przedsiębiorców. Zdaniem aptekarzy samorządy powinny dopłacać do dyżurów aptek w podobny sposób jak na to miejsce przy nocnych dyżurach lekarzy.

Jak do tej pory sądy administracyjne rozstrzygały większość sporów na korzyść samorządów. W związku z wyjątkowo dużą liczbą skarg, tym razem aptekarze liczą na efekt skali.

Źródło: Patryk Słowik, Dziennik Gazeta Prawna, 4 sierpnia
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/965232,aptekarze-nie-chca-czuwac-noca-dryzury.html

5 sierpnia

Obrót prekursorami – zmiany regulacyjne

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, określone zostały szczegółowe warunki obrotu hurtowego produktami zawierającymi wskazane substancje. Zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zezwolenie na obrót wskazanymi substancjami wydaje i cofa GIF. W nowym rozporządzeniu uregulowano szczegółowe warunki wydawania produktów zawierających wskazane substancje i ewidencjonowania obrotu tymi produktami, jak również wymagania co do kwalifikacji osoby odpowiedzialnej za nadzór nad tymi produktami.

Na dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów przedsiębiorcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenie w życie.

Źródło: Agata Łukaszewicz, Rzeczypospolita, 5 sierpnia
https://archiwum.rp.pl/artykul/1315866-Obrot-prekursorami-pod-kontrola.html

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *