Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (12-16 września)

12 września

Służba zdrowia: pacjenci za zmianami w projekcie nowelizacji  systemu refundacji wyrobów medycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowany przez Ministra Zdrowia 15 czerwca br. przewiduje znaczące zmiany w systemie refundacji wyrobów medycznych. Refundacja tej kategorii produktów ma zostać ukształtowana w sposób analogiczny do refundacji leków. Producenci wyrobów medycznych będą zgłaszać wnioski o objęcie refundacją swoich produktów oraz uczestniczyć w negocjacjach, w czasie których ustalana będzie urzędowa cena zbytu. Wprowadzone mają zostać grupy limitowe i limity finansowania.

Szereg rozwiązań przewidzianych w projekcie budzą zastrzeżenia pacjentów. Jedną z grup domagających się uwzględnienia ich uwag są stowarzyszenia pacjentów z niepełnosprawnościami, które wskazują, że ustalenie jednej ceny dla wyrobów protetycznych może doprowadzić do wykluczenia pacjentów. Jak wskazuje na łamach Rzeczypospolitej Józef Góralczyk z Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych, ustalenie ceny protezy wiąże się z koniecznością uwzględnienia szeregu czynników. Wprowadzenie sztywnego limitu może doprowadzić do tego, że znaczna część pacjentów zmuszona samodzielnie ponosić znaczne koszta zakupu protezy. Przyjęcie takiego rozwiązania może utrudnić osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie.

Innym mankamentem regulacji zauważonym przez organizacje pacjentów jest pominięcie uregulowania kwestii wypożyczalni sprzętu medycznego. Jak wskazuje Józef Góralczyk, obecnie, gdy pacjent umiera, wózek inwalidzki, z którego korzystał jest odsprzedawany za drobne pieniądze do producenta, który sterylizuje sprzęt i odsprzedaje go po cenie rynkowej. Stworzenie państwowych wypożyczalni mogłoby z jednej strony zwiększyć dostępność sprzętu dla pacjentów, z drugiej natomiast ograniczyć wydatki państwa.

Treść projektu jest dostępna w RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286460/katalog/12358488#12358488

Źródło: Karolina Kowalska, Rzeczypospolita, 12 września
https://archiwum.rp.pl/artykul/1319080-Niepelnosprawni-zostana-w-domu.html

13 września

Ministerstwo Zdrowia: pracujemy nad zmianami w regulacji sprzedaży pozaaptecznej

Jak stwierdziła Milena Kruszewska, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, w urzędzie trwają obecnie prace nad zmianą aktów prawnych regulujących kryteria klasyfikacji oraz wykazu produktów leczniczych udostępnianych w punktach sprzedaży pozaaptecznej.

Nowe regulacje mają wyjść naprzeciw zmianom na rynku farmaceutycznym, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Jak wskazuje resort zdrowia, obecnie wiele produktów, które klika lat temu były sprzedawane jako leki, funkcjonuje jako suplementy diety i podlega kontroli właściwej dla produktów spożywczych. Ponadto znaczne wątpliwości budzą warunki przechowywania leków w punktach sprzedaży pozaaptecznej.

Choć, jak wskazuje rzecznik, trwające prace mają charakter koncepcyjny, można wskazać na pewne przewijające się rozwiązania. W tym względzie można wymienić następujące propozycje: objęcie placówek obrotu pozaaptecznego obowiązkiem uzyskania zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, ograniczenie liczby leków dostępnych w obrocie pozaaptecznym, czy ograniczenie obrotu pozaaptecznego jedynie do sprzedaży małych opakowań do doraźnego stosowania.

Źródło: Rynek aptek, 13 września

14 września

Projekt Tornado: zachęty dla firm produkujących leki w Polsce

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia w przygotowywanym przez resort dokumencie Polityka Lekowa Państwa mają znaleźć się rozwiązania nakierowane na promowanie producentów leków i wyrobów medycznych prowadzących działalność produkcyjną  na terenie RP.

Szczegóły projektowanego przez resort rozwiązania nie zostały jeszcze ogłoszone. Wiadomo, że ma zostać stworzony system preferencji i zachęt dla tych przedstawicieli branży farmaceutycznej, którzy zdecydowali się na inwestowanie w Polsce. Jak wskazuje Puls Biznesu, mogą one przyjmować formę preferencyjnego traktowania podczas negocjacji w ramach postępowania refundacyjnego.

Ministerstwo podkreśla konieczność zapewnienia zgodności nowych rozwiązań z prawem UE i prawem o uczciwej konkurencji. Jak wskazują eksperci, projekt Tornado powinien zostać uznany za zgodny z prawem wspólnotowym jeżeli podmioty polskie i zagraniczne będą równo traktowane.

Planowane rozwiązanie wpisuje się w retorykę obecnego rządu zakładającą promowanie przedsiębiorców dokonujących inwestycji na terenie Polskie, o czym świadczy np. projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Źródło: farmacja.pl, 14 września
https://farmacja.pl/aktualnosci/tornado-dla-firm-produkujacych-leki#

Miejsce przemysłu medycznego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli e-medycyna, Centrum Rozwoju Biotechnologii i inne projekty

Opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dalej jako: SOR) porusza również problemy związane z rozwojem branży farmaceutycznej. W tym zakresie resort gospodarki przedstawił szereg potencjalnych rozwiązań opartych na pojęciach inteligentnej reindustrializacji oraz innowacyjności.

Jednym z założeniem SOR jest umożliwienie wytworzenia się w polskiej gospodarce rozwiązań bazujących na wyspecjalizowanej wiedzy i nowoczesnej technologii, co ma zwiększyć jej konkurencyjność. Z rozwojem i specjalizacją gospodarki związane jest pojęcie inteligentnej industrializacji, które zakłada rozwijanie przemysłu w sposób zapewniający wchłanianie najnowszych osiągnięć technologicznych i tworzenie produktów przełomowych.  W tym zakresie SOR przewiduje utworzenie i prowadzenie tzw. projektów flagowych. Na gruncie przemysłu farmaceutycznego należy zauważyć przede wszystkim Centrum Rozwoju Biotechnologii im. Kaziemierza Funka oraz projekt „Polskie wyroby medyczne”. Celem pierwszego ze wskazanych projektów jest wsparcie rozwoju polskich firm w sektorze leków biopodobnych i umożliwienie im wejścia na globalne rynek, co ma doprowadzić do uczynienia z Polski europejskiego centrum w tym zakresie. Środkami realizacji projektu mają być m.in. programy grantowe z NCBiR oraz inwestycje w infrastrukturę. Z kolei podstawowym założeniem projektu „Polskie wyroby medyczne” jest komercjalizacja, ze wsparciem instytucji publicznych, co najmniej kilkunastu wyrobów medycznych z potencjałem eksportowym, co ma korzystnie wpłynąć na bilans handlowy naszego kraju. Poza projektami flagowymi ministerstwo dostrzega potencjał również  w rozwiązaniach związanych z e-medycyną.

Rozwiązaniem mogącym przynieść pewne korzyści przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej jest projektowany przez resort gospodarki test innowacyjności regulacji prawnych tzw. Innovation Test. Narzędzie to ma pozwolić na dokonywanie skutecznej oceny wpływu regulacji na innowacyjność gospodarki. Test innowacyjności może stanowić pomoc dla ustawodawcy, w szczególności przy ocenie skutków regulacji dotyczących przemysłu farmaceutycznego, gdzie inwestycje są złożone, kosztowne i często związane z ryzykiem.

Ponadto, przedstawiciele branży farmaceutycznej będą mogli skorzystać z programów pierwszej prędkości, których celem będzie promowanie najszybciej rozwijających się specjalizację poprzez likwidację barier rozwojowych o charakterze prawnym, organizacyjnym i instytucjonalnym.

Wśród innych projektowanych przez Ministerstwo rozwiązań mogących wpłynąć na przemysł farmaceutyczny należy wskazać te nakierowane na poprawienie koordynacji i planowania polityki państwa w sprawach gospodarczych. W tym zakresie można wskazać instrumenty o charakterze indywidualnym, jak kontrakty branżowe oraz te o charakterze ogólnym, jak Konstytucja dla Biznesu.

Tekst SOR jest dostępny na: https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf

Źródło: Halina Pilonis, Służba Zdrowia, 14 września

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *