Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (17 kwietnia-5 maja)

Planowane zmiany finansowania szpitali oraz poradni

Planowane wejście w życie przepisów dotyczących tzw. sieci szpitali indukowało przedstawienie nowych projektów zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Nowe propozycje dotyczą samej konstrukcji rozliczania szpitali oraz poziomu finansowania. Dotychczasowy model zakładał wycenianie jednego punktu, na 52 zł. Po zmianie jeden punkt ma mieć wartość 1 zł. W związku z tym, każdy dotychczasowy punkt wart 52 zł ma być zamieniony na 54 punkty warte łącznie 54 zł.

Podwyżka jest w pierwszej kolejności uzasadniana stałym wzrostem płac w sektorze, choćby w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. Ponadto rosły koszty związane z polisami ubezpieczeniowymi, utrzymaniem placówek, zakupem sprzętu oraz leków.  Dodatkowe środki mają zapobiec stałemu zadłużaniu się szpitali, spowodowanych niedoszacowaniem kosztów prowadzenia działalności leczniczej.

Eksperci pozytywnie oceniają planowane zmiany, podkreślając ich przejrzystość. Ponadto wskazuje się, że jest to pierwsza podwyżka dla szpitali od czasów, kiedy ministrem zdrowia była Ewa Kopacz.

Źródło: Aleksandra Kurowska, Dziennik Gazeta Prawna, 18 kwietnia 2017

Komentarz DZP:

Niedoszacowanie kosztów prowadzenia działalności leczniczej szpitali od dawna powodowało galopujące zadłużanie się szpitalu, szczególnie tych funkcjonujących jako SPZOZ-y. Placówki te, mając ograniczone możliwości świadczenia usług komercyjnych, nie radziły sobie ze spłatą bieżących zobowiązań. Planowane zmiany należy postrzegać jako krok w dobrym kierunku. Warto jednakże zauważyć, że kluczową rolę będzie pełnić wycena poszczególnych procedur, których rewizję zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

Nowy fundusz dla poszkodowanych pacjentów?

Politycy po raz kolejny wracają do pomysłu utworzenia autonomicznego funduszu dla pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu w szpitalu. Decyzję o przyznaniu świadczenia odszkodowawczego podejmowałyby nowoutworzone komisje orzecznicze. Początkowo funkcjonowałyby przy NFZ, a po jego likwidacji przy wojewódzkich urzędach zdrowia. Zadośćuczynienie ma być niezależne od powodu doznania uszczerbku, a wysokość ma zależeć od stopnia uszczerbku (określanego procentowo).

W pierwszym roku działalności fundusz ma dysponować 400-500 mln złotych. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić ze składek lecznic, budżetu państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz miałby stanowić alternatywę, dodatkową możliwość uzyskania rekompensaty niezależnie od wyniku postępowania cywilnego o zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych.

Źródło: Anna Moraniec, Super Nowości, 24 kwietnia 2017

Komentarz DZP:

Planowany fundusz jest na razie na bardzo wstępnym etapie koncepcyjnym, przez co jego kształt może budzić duże wątpliwości. Nierozwiązane są choćby kwestie szybkiego wyczerpania środków z funduszu czy też zasad określania procentowego uszczerbku. Zastanawia także fakt przejęcia de facto przez państwo odpowiedzialności za błędy lekarskie i inne niepożądane zdarzenia. Do tej pory były to spory dwustronne, pomiędzy szpitalem a pacjentem, którzy w postępowaniu sądowym mogli bronić swoich praw. Pomysł wprowadzenia takiego funduszu w naszej ocenie decydowanie wymaga dopracowania.

Ustawa wprowadzająca sieć szpitali podpisana przez prezydenta

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza do systemu nową instytucję: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Ma być on główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń: z zakresu leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczeniodawca zakwalifikowany do jednego z sześciu poziomów zabezpieczenia będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z NFZ oraz finansowanie w sposób ryczałtowy. Na pokrycie kosztów finansowania tzw. sieci szpitali zostanie przeznaczone 80% budżetu NFZ na refundację świadczeń szpitalnych. Pozostałe 20% będzie rozdysponowane w trybie konkursu ofert lub rokowań, realizowanych na dotychczasowych zasadach.

Źródło: polityka zdrowotna.pl, Aleksandra Smolińska, 13 kwietnia 2017

Komentarz DZP:

Wprowadzenie sieci szpitali w dużej mierze zacementuje rynek świadczeń szpitalnych, ponieważ kwalifikacja do danego poziomu zabezpieczenia będzie przyznawana na 4 lata. Ponadto, niewiadomą pozostaje sposób wyliczenia ryczałtu na świadczenia. Poza systemem zostanie wiele niepublicznych, jedno-profilowych szpitali specjalistycznych, np. placówki kardiochirurgiczne. Będą one ubiegać się o środki z NFZ dostępne na podstawie konkursu, czyli jedynie 20% całości budżetu przeznaczonego na refundację świadczeń szpitalnych. Reforma może prowadzić do utrudnienia funkcjonowania na rynku świadczeń zdrowotnych podmiotów prywatnych, które nie oferują wielospecjalistycznego leczenia. Promowane będą placówki gwarantujące szeroką gamę oddziałów specjalistycznych, wraz z szpitalnym oddziałem ratunkowym lub izbą przyjęć.

Zaostrzenie unijnych przepisów dotyczących wyrobów medycznych

5 maja w dzienniku urzędowym UE zostały opublikowane dwa nowe rozporządzenia wprowadzające gruntowaną reformę regulacji odnoszących się do wyrobów medycznych: rozporządzenie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenie o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro.

Wśród podstawowych rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniach znalazły się:

  • wprowadzenie nowych obowiązków wytwórcy, w tym zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną wyrobów,
  • rozszerzenie odpowiedzialności oraz zakresu obowiązków importerów i dystrybutorów,
  • przyznanie szerszych kompetencji nadzorczych właściwym organom (w tym możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych inspekcji),
  • modyfikacja procedur oceny zgodności,
  • zmiany w systemie Eudamed,
  • wdrożenie systemu identyfikacji wyrobów medycznych.

Państwa Członkowskie będą miały obowiązek nakładania sankcji na uczestników obrotu naruszających przepisy rozporządzenia. Nowe kary mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Biorąc pod uwagę nowe obowiązki wytwórców, dystrybutorów i importerów należy spodziewać się istotnego poszerzenia zakresu odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych zacznie obowiązywać 26 maja 2020 r., natomiast rozporządzenie o wyrobach medycznych do diagnostyki n vitro26 maja 2022 r.

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *