Tygodniowy przegląd prasy przygotowywany przez autorów naszego bloga we współpracy z serwisem pharma.info.pl

Przegląd prasy (22-26 sierpnia)

22 sierpnia

Opieka zdrowotna: czas oczekiwania na wizytę u specjalistów bez poprawy

Celem projektu Barometr fundacji Watch Health Care (WHC) jest analiza dostępu do diagnostyki i leczenia dla polskiego pacjenta. Jak wynika z najnowszego raportu fundacji w ramach wspomnianego projektu, średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi 2,5 miesiąca. Choć dostępność świadczeń z zakresu ginekologii, onkologii czy pediatrii przedstawia się lepiej, to w przypadku niektórych specjalności czas oczekiwania na wizytę może być wielokrotnie dłuższy. Największe bariery związane są z wizytą – zwłaszcza w przypadku wizyty pierwszorazowej – u endokrynologa, ortodonty, angiologa, kardiologa, immunologa i urologa.

W najgorszej sytuacji są pacjenci zapisani na pierwszorazową wizytę u endokrynologa. Średni czas oczekiwania w skali całego kraju wynosi 9,8 miesiąca, jednak w skrajnych sytuacjach może znaczenie przekraczać 12 miesięcy np. 27 miesięcy w województwie dolnośląskim i 18,4 miesiąca w województwie opolskim. We Wrocławiu, będącym skrajnym przypadkiem, czas oczekiwania wynosi 48 miesięcy. Czas oczekiwania na kolejną wizytę jest już znacząco krótszy – 6,7 miesiąca w dolnośląskim oraz 3,2 w opolskim.

W raporcie wskazano, że niektóre rozwiązania wprowadzonego w 2015 r. tzw. pakietu kolejkowego czyli zespołu aktów prawnych mających na celu zwiększenie dostępu do świadczeń gwarantowanych, mogą doprowadzić do poprawy sytuacji. W dalszym ciągu problemem pozostanie niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów świadczących usługi w placówkach publicznych. Jest to szczególnie widoczne w przypadku endokrynologii, gdzie większość lekarzy pracuje w przychodniach prywatnych.

Źródło: Fundacja Watch Health Care
https://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/barometrwhc_xiv.final_.pdf

23 sierpnia

Projekt ustawy refundacyjnej: rewolucja w refundacji

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy tzw. projekt „dużej nowelizacji”, znajdujący się obecnie na etapie uzgodnień wewnętrznych, przewiduje rewolucyjne zmiany w regulacji refundacji produktów leczniczych. Jedną ze zmian ma być wprowadzenie możliwości usunięcia leku z listy leków refundowanych „z dnia na dzień”. W obecnym stanie prawnym wymaga to wielu miesięcy.

Proponowana zmiana budzi wątpliwości w branży. Podkreśla się, że tak gwałtowane wyłączenie leku z refundacji może spowodować ciężkie straty dla przedsiębiorcy. Przygotowywanie działalności przedsiębiorstwa do refundacji produktów wymaga spełnienia określonych wymagań, co często wiąże się z wielomiesięcznym wysiłkiem. Nagłe usunięcie produktu z listy miałoby spowodować dla przedsiębiorcy utratę stabilności i starty finansowe.

Wśród innych zmian, które zgodnie z projektem mają obowiązywać 2017 r., można wskazać m.in. wprowadzenie obowiązku przedstawiania opinii Ministra Rozwoju wraz z wnioskiem o objęcie leku refundacją oraz rozwiązań nakierowanych na ograniczenie eksportu leków refundowanych za granicę. Przewidziane zostało również doprecyzowanie przepisów dotyczących refundacji szczepionek oraz wprowadzenie odrębnych rozwiązań refundacyjnych dla leków sierocych.

Źródło: Alina Treptow, Puls Biznesu, 23 sierpnia
https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4620861,27766,gorace-listy-refundacyjne

24 sierpnia

Ekologia i środowisko: lek dla pszczół

Rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą liczne zagrożenia również dla pszczół miodowych, których wymieranie urosło do zjawiska o skali globalnej. Populacja tych owadów ulega stopniowemu zmniejszeniu w związku ze stosowaniem pestycydów, zwiększaniu udziału uprawy monokulturowej w rolnictwie oraz chorobami np. nosemozą.

Rozwiązanie przynajmniej ostatniego ze wskazanych problemów może przynieść nowy wynalazek polskich uczonych z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich wieloletnie prace pozwoliły na stworzenie składającego się z kombinacji naturalnych ekstraktów leku podnoszącego odporność pszczół i na zmniejszenie ich narażenia na nosemozę. Lek ten ma być przy tym zupełnie bezpieczny dla pszczół, środowiska naturalnego i człowieka. Jest to tyle istotne, że jedyny dostępny do tej pory lek – poza wyciągami roślinnymi o mniejszej skuteczności – został wycofany z UE w związku z jego toksycznością i szkodliwością dla środowiska.

W chwili obecnej trwają pracę nad komercjalizacją leku, a jego skład został zgłoszony w celu uzyskania patentu.

Źródło: Anna Bełcik, Puls Biznesu, 24 sierpnia
https://pulsinnowacji.pb.pl/4621568,53651,naukowcy-uchronia-pszczoly

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej: komentarz prawników DZP

Dnia 15 lipca br. weszła w życie ustawa z 10 czerwca o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Jak wskazują prawnicy z kancelarii Domański Zakrzewki Palinka sp. k., autorzy komentarza do wspomnianej ustawy nowelizacyjnej opublikowanego w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej „Samorząd i Administracja”, nowa regulacja prowadziła wiele istotnych zmian w systemie opieki zdrowotne w Polsce.

Jedną z podstawowych zmian jest wprowadzenie ograniczenia zbywania udziałów lub akcji spółki kapitałowej będącej podmiotem leczniczym utworzonej i prowadzonej przez Skarb Państwa, centralny organ administracji, wojewodę i jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z wprowadzonym nowelizacją art. 6 ust. 9 w spółce tej wartość nominalna udziałów lub akcji wspomnianych podmiotów nie może być mniejsza niż 51% kapitału zakładowego. Wspomniane podmioty te muszą dysponować przy tym większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Dopełnieniem regulacji jest zakaz wypłaty dywidendy w takiej spółce. Jak wskazują autorzy, omawiane przepisy nie wykluczają możliwości udziału przedsiębiorców prywatnych w prowadzeniu publicznych podmiotów leczniczych. Wprowadzony przepis ogranicza jedynie transakcje prowadzące do zmian w strukturze właścicielskiej tych podmiotów. Należy tym samy stwierdzić, że przedsiębiorca prywatny może zarządzać szpitalem publicznym przy wykorzystaniu instrumentów prawnych nieprowadzących do naruszenia ustawowego zakazu.

Nowe przepisy przewidują również przywrócenie wspominanym wyżej organom państwowym możliwości tworzenia podmiotów leczniczych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co może być traktowane jako przejaw dążeń do ponownego upublicznienia służby zdrowia.

Wśród innych znaczących zmian w ustawie o działalności leczniczej należy wskazać m.in. rezygnację z obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego z tytułu zdarzeń medycznych, czy uregulowanie zasad współpracy podmiotów leczniczych z Policją w ramach poszukiwania osób zaginionych oraz dotyczących pacjentów małoletnich.

Źródło: Paweł Kaźmierczyk, Szymon Łajszczak, Piotr Najbuk, Jan Pachocki, Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Samorząd i Administracja, 24 sierpnia
https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/3663/samorzad-i-administracja.html#

25 sierpnia

Na nowej liście leków refundowanych z 19 sierpnia br. znalazło 1129 leków zawierających łącznie 68 substancji czynnych, które od września będą udostępniane bezpłatnie w ramach programu 75+. Choć w zgodnej opinii ekspertów program ten może poprawić jakość życia starszych pacjentów, wskazuje się również na szereg obostrzeń, które w praktyce mogą znacznie ograniczyć możliwość korzystania przez seniorów z darmowych leków.

Pewne ograniczenia zostały przewidziane już na poziomie ustawowym. Recepty na leki wskazane na liście będą mogły być wystawiane jedynie przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, u których pacjent jest na stałe zapisany. W ten sposób pacjenci nie będą mogli otrzymywać pełnej refundacji na podstawie recepty wystawionej przez lekarza specjalistę.

Innym obostrzeniem są wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy, zgodnie z którymi  zmiana terapii – wiążąca się ze zmianą dotychczasowego leku na jeden z leków umieszczonych na liście – powinna wynikać ze względów medycznych, nie cenowych. Przyjęcie takiego rozwiązania budzi ambiwalentne odczucia w środowisku. Z jednej strony zauważa się korzyści płynące z jasnego postawienia sprawy przez resort zdrowia, z drugiej jednak wskazuje się, że przepis może być martwy w związku z trudnościami w udowodnieniu braku wskazań medycznych przy zmianie terapii.

Pewne kontrowersje budzi również zasada, w myśl której bezpłatna recepta przysługuje jedynie pacjentowi, który cierpi na dokładnie taką chorobą, jaka jest wskazana w charakterystyce produktu leczniczego lub decyzji refundacyjnej. Jak wskazuje Bożena Janicka, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, takie rozwiązanie może rodzić konflikty na linii lekarz-pacjent.

Źródło: Aleksandra Kurowska, Dziennik Gazeta Prawna, 25 sierpnia
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/970175,program-75-plus-resort-zdrowia-przeciw-zmianom-terapii.html

Maciej Padamczyk

Maciej Padamczyk


maciej.padamczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *