W dniu wczorajszym Minister Zdrowia wygłosił expose w obecności członków sejmowej Komisji Zdrowia oraz zaproszonych gości. Wystąpienie Ministra Konstantego Radziwiłła wraz z pytaniami płynącymi zarówno ze strony pozostałych posłów, w tym Mariana Zembali, czy nowego przewodniczącego Komisji Zdrowia – Bartosza Arułkowicza trwało 3 godziny.

Wspólny mianownik działań Ministra Zdrowia. Podczas, swojego wystąpienia Minister Zdrowia wskazał na szeroki zakres priorytetów, które będą towarzyszyły nowemu rządowi w zakresie ochrony zdrowia. Jednocześnie, zastrzegł, iż wspólnym mianownikiem wszystkich procedowanych zmian powinny być szerokie konsultacje społeczne. Expose Ministra Radziwiłła było zapowiedzią przemyślanych następujących bez pośpiechu czy rewolucji zmian.

Priorytety w zakresie Healthcare. Wśród priorytetów w pierwszej kolejności wymieniono potrzebę przygotowania map zdrowotnych – obecnie jak wskazał Minister Radziwiłł mapy te są na ukończeniu w zakresie onkologii, na podobnym etapie są prace dotyczące kardiologii. W ocenie Pana Ministra dojdzie także do przesunięcia kontraktowania świadczeń na 2017 r. Natomiast problem nowych, oczekujących na tę kontraktację świadczeniodawców może zostać rozwiązany za pomocą tzw. kontraktowania uzupełniającego.

W omawianym zakresie wskazano również na konieczność likwidacji NFZ, co ma nastąpić stopniowo, analogicznie jak przejście na finansowanie świadczeń z budżetu państwa. Jednocześnie, Minister Radziwiłł nie poinformował jaka forma organizacyjna zostanie wprowadzona zamiast Funduszu. Dodatkowo w trakcie expose wskazano na konieczność wzrostu nakładów na służbę zdrowia, przy czym ma to nastąpić bez konieczności wzrostu obecnej składki zdrowotnej. Dodatkowo Pan Minister wyraził chęć utworzenia tzw. sieci szpitali zastrzegając, iż głównym kryterium włączenia do sieci będzie jakość świadczonych usług.

Minister Radziwiłł poruszył również temat ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wskazując na konieczność przeciwdziałania problemom z brakiem lekarzy rodzinnych oraz poszukiwania pomysłów na uatrakcyjnienie zawodu. Natomiast w przypadku ustawy o zdrowiu publicznym Minister wskazał na konieczność nastawienia na profilaktykę dotyczącą nadwagi, nadużywania alkoholu czy palenia papierosów.

Za interesujące należy również uznać potencjalne zmiany w zakresie tzw. medycyny szkolnej. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami ma nastąpić powrót świadczeń medycznych do szkół – w zakresie opieki pielęgniarskiej, lekarskiej i dentystycznej. Co istotne, projekt ten nie obejmuje w ocenie Pana Ministra obowiązkowych gabinetów we wszystkich szkołach. Dopuszczalne będą gabinety w niektórych szkołach oraz poza nimi (np. w placówkach medycznych). Priorytetem w tym zakresie ma być profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób.

Polityka Lekowa. W zakresie leków expose zawierało odniesienie do programu darmowych leków dla seniorów, który ma zostać niebawem przekazany do Sejmu. W ocenie Ministra Radziwiłła projekt ten powinien być procedowany jako projekt rządowy, natomiast jego przyjęcie powinny poprzedzić szerokie konsultacje społeczne. Dostęp do darmowych leków mają mieć wszyscy pacjenci po przekroczeniu 75 roku życia, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra w pierwszej kolejności finansowanie miałoby obejmować ograniczoną listę leków – początkowo leki tanie i dedykowane schorzeniom występującym u osób starszych. Następnie lista będzie stopniowo rozszerzana i publikowana analogicznie do obwieszczeń refundacyjnych co 2 miesiące. Podobny mechanizm miałby również dotyczyć sposobu obejmowania poszczególnych leków refundacją.

Szerzej w zakresie leków Minister Radziwiłł odniósł się do konieczności nowelizacji Ustawy o refundacji. W tym zakresie wskazano, iż do dnia dzisiejszego nie dokonano analizy skutków wprowadzenia tejże regulacji, co miało nastąpić w ciągu 2 lat od dnia jej przyjęcia. Jako kolejny z priorytetów w zakresie polityki lekowej wskazano konieczność zapobiegania wywozowi leków. Zgodnie ze słowami Krzysztofa Łandy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia zjawisku temu można zapobiegać za pomocą podwyższenia urzędowej ceny zbytu (ceny z wykazu refundacyjnego) oraz obniżeniu kosztów płatnika publicznego poprzez zawarcie instrumentu dzielenia ryzyka zmniejszającego efektywne koszty terapii.

Informatyzacja. Za największy problem w tym obszarze uznano przekroczenie terminów na wprowadzenie informatyzacji w służbie zdrowia oraz ryzyko ewentualnego zwrotu środków unijnych. Pan Minister poinformował również o konieczności wypowiedzenia części umów na realizację tego przedsięwzięcia.

Kadry medyczne. Dużo miejsca we wczorajszym expose zostało poświęcone kwestii kadr medycznych. W ocenie Pana Ministra jest to jeden z ważniejszych problemów rynku ochrony zdrowia w Polsce. W tym zakresie zostały wskazana potrzeba wprowadzenia ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia oraz odpowiednich wynagrodzeń w procedurach medycznych. Dodatkowo Minister Radziwiłł poinformował o realizacji zobowiązań do finansowania podwyżek, które nie były dotychczas ujęte w budżecie, a także dostrzegł problem związany z emigracją zarobkową oraz koniecznością zwiększenie atrakcyjności zawodu, szczególnie w kontekście pielęgniarek i położnych.

W przypadku lekarzy za ważny postulat uznano zwiększenie liczby miejsc na studiach w języku polskim, a także zmiany w zakresie stażu podyplomowego.

Inne priorytety. W dalszej kolejności Minister Radziwiłł wskazał, na grupę aktów prawych, które wymagają dalszych zmian. Wśród nich zostały wymienione przepisy regulujące badania kliniczne, ustawę o krwiodawstwie i krwiolecznictwie oraz pakiet onkologiczny, który w ocenie obecnego Ministra wprowadza zbyt wysoki poziom biurokratyzmu. Wśród innych decyzji wskazano zakończenie finansowania programu in vitro do połowy 2016 r. oraz brak podejmowania działań w zakresie klauzuli sumienia.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *