W ostatnim czasie do debaty publicznej powróciły kwestie związane z budżetem na refundację, wykorzystaniem kwot zaoszczędzonych na skutek wejścia w życie ustawy o refundacji oraz stworzeniem ustawowej rezerwy. Niezależnie od ostatnich wyjaśnień Ministra Zdrowia w tym zakresie (link do pisma MZ) – na str. 28 i nast. – cały czas pojawiają się wątpliwości co do realizacji tego budżetu.

Z początkiem lipca 2015 r. pojawiły się w tym zakresie dwa ważne dokumenty:

W przypadku Projektu Planu Finansowego NFZ obserwujemy ciekawą zmianę. Budżet refundacyjny nadal oscyluje w okolicach kwoty wydatkowanej na refundację w 2011 r. – w 2015 r. kwota ta wyniosła 11 183,546 mln zł (wzrost jedynie o 283,546 mln zł).

W tym miejscu należy przypomnieć, że budżet refundacyjny był zamrożony do kwoty refundacji z roku przed wejściem w życie Ustawy o refundacji (10 900 mln zł) wyłącznie w latach 2012 – 2014. Ograniczenia wprowadzone przepisami przejściowymi nie dotyczą zatem roku 2015 oraz lat następnych – z jednym wyjątkiem: kwota budżetu nie może spaść poniżej ww. poziomu.

Jak to wygląda w praktyce? – sama kwota refundacji wzrosła zaledwie o 2,6 % w stosunku do budżetu refundacyjnego z 2011 r. Jednocześnie z nowego budżetu wyłączona została kwota rezerwy w wysokości 603,06 mln złotych. Kwota ta zgodnie z przepisami ustawy powinna zostać wykorzystana na: finansowanie „nowych cząsteczek”, wobec których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją; przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w ChPL lub ze zmian praktyki klinicznej; czy refundację, w części dotyczącej finansowania refundacji aptecznej.

W tym zakresie szczegółowe wykorzystanie ww. kwot zostało określone w Rozporządzeniu MZ w sprawie podziału kwoty środków finansowych, stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację:

– ustalona kwota na finansowanie leków dotychczas nie objętych refundacją, które nie mają swojego odpowiednika w danym wskazaniu to 238 mln  zł;

– ustalona kwota na finansowanie wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikających ze zmian CHPL lub zmiany praktyki klinicznej to 27 mln  zł;

– ustalona kwota na finansowanie na refundację apteczną to 338,06 mln zł.

Jednocześnie powstaje pytanie – Ustawa o refundacji o tym nie wspomina – czy środki te będę mogły zostać przesunięte do innych kategorii? Analogicznie nadal konieczna jest dyskusja nad brakiem widocznego wzrostu budżetu na refundację. Minister Zdrowia powinien bowiem dążyć, aby budżet ten dopełniał 17% budżetu przeznaczonego na finansowanie świadczeń gwarantowanych, zamiast wyłącznie dbać o nieprzekroczenie tej kwoty.

Ten temat oraz kolejne związane z budżetem na refundację rozwiniemy w dalszych wpisach z niniejszej serii.

 

 

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *