Paper Pill Cups

8 lutego br. do dalszej fazy uzgodnień przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Duża nowelizacja ustawy o refundacji.

Jako całość Duża nowelizacja dotyka wielu spraw ściśle powiązanych z procesem obejmowania leków refundacją. Część spośród planowanych zmian w sposób szczególny dotyka właścicieli aptek – dokonuje całkowitej zmieniany charakteru rozliczeń dokonywanych między aptekami a publicznym płatnikiem (NFZ).

Projekt przewiduje zastąpienie kontraktów zawieranych z NFZ stosunkiem prawnym wynikającym wprost z przepisów prawa. W związku z zastąpieniem kontraktów zawieranych z NFZ, nowelizacja uchyla przepis upoważniający ministra zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia ogólnych warunków umów na realizację recept. Jednocześnie obowiązki wynikające z OWU zostały częściowo przeniesione do ustawy.

Projekt przewiduje dodatkowe kary związane z kontrolami prowadzonymi przez NFZ. Kary administracyjne nakładane przez Fundusz mają zastąpić dotychczasowe kary umowne. Fundusz ma zostać wyposażony w kompetencję do nakładania kar na podmiot prowadzący aptekę, który uniemożliwia czynności kontrolne, nie wykonuje w terminie zaleceń BlueHost优惠码 pokontrolnych, albo naruszył obowiązki związane z realizacją i rozliczaniem recept (obejmujące m.in. stosowanie limitów, cen, odpłatności i dopłaty świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu oraz stosowania marży detalicznych). Kary nakładane przez NFZ będą mogły osiągnąć równowartość kwoty refundacji za okres objęty kontrolą.

Nowe kompetencje NFZ mogą budzić wątpliwości. W praktyce mogą prowadzić do podwójnego karania podmiotów prowadzących apteki, przewidują bowiem możliwość karania czynów już podlegających sankcjonowaniu w ramach kompetencji Ministra Zdrowia.

Projektowane przepisy mają wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia publikacji ustawy. W projekcie nie przewidziano żadnych przepisów przejściowych w zakresie przedstawionych powyżej zmian. Można więc zastanawiać się, w jaki sposób wygaszane będą istniejące do tej pory kontrakty z NFZ.

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Likwidują NFZ ale dają mu nowe kompetencje…To jakis chory kraj… A moze nie likwidują? To po co kłamią>??

Odpowiedz na „JerryCancel

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *