Strethoscope on heartbeat graph

16 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zwany potocznie „Ustawą 75+” [https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12280103/12328611/12328612/dokument201882.pdf]. Inicjatywa ta została wspomniana w expose Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło. Organizacje społeczne mają czas na ustosunkowanie się do w/w projektu w terminie do 6 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy zakłada finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych z budżetu państwa dla obywateli powyżej 75 roku życia. Uprawnionymi do przepisywania recept będą jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, wyłączono tym samym takie upoważnienie dla pielęgniarek i położnych. Osoba realizująca receptę świadczeniobiorcy będzie weryfikowała jego wiek na podstawie numeru PESEL.

Projekt nowelizacji ustawy nie zawiera szczegółowych kryteriów jakimi będzie kierowało się Ministerstwo Zdrowia podczas wpisywania poszczególnych projektów do wykazu. W przypadku gdy wydatki przekroczą po pierwszym półroczu danego roku 65% limitu przewidzianego na ten rok, Minister Zdrowia będzie miał prawo skorygować odpowiednio wykaz.

Zgodnie z założeniami projektu, maksymalna kwota wydatków na ten cel w latach 2016-2025 wyniesie 8.664.600,00 zł. Przy czym kwota ta w założeniu ma rosnąć wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75 roku życia w społeczeństwie (obecnie wg statystyk GUS na rok 2014 było ich ponad 3 mln) oraz z potencjalnym poszerzeniem liczby leków w wykazie. Wzrost kwoty refundacji wg założeń rządu będzie wynosił ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6 – 7 lat oraz ok. 6% w 8 – 10 roku od daty wejścia w życie ustawy. W uzasadnieniu projektu skutki gospodarcze określono jako „neutralne” z powodu poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób starszych.
Z uwagi na fakt, że wykaz leków dedykowanych świadczeniobiorcom powstanie nie wcześniej niż w II  kwartale 2016 r. realny koszt wejścia ustawy w życie ma w pierwszym roku jej obowiązywania zmaleć z 0,5 mld zł do 0,3 mld zł.

Zgodnie z uzasadnieniem projektowane rozwiązanie ma na celu lepszą realizację art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, który nakłada na władze publiczne szczególny obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej m.in. osobom w podeszłym wieku. Jak wskazuje projektodawca, skutkiem nowelizacji ma być szerszy dostęp do bezpłatnych leków, zwiększenie odsetka realizowanych recept oraz zmniejszenie kosztów hospitalizacji wynikających z zaniechania realizacji recept na leki, co obecnie ma miejsce często z powodów finansowych po stronie pacjenta.

O dalszych pracach będziemy informowali na bieżąco.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Senior Associate

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *