long corridor in hospital with surgical beds.

11 września br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu już 12 września. 13 września zaś skierowano go do I czytania w Komisji Zdrowia.

Jak wskazano w uzasadnieniu celem projektu jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone 281,8 mln zł, w tym 147,8 mln zł do rozdysponowania przez Ministra Zdrowia a 134 mln zł do rozdysponowania przez wojewodów.

Proponowane przepisy mają za zadanie m.in. umożliwić Ministrowi Zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt i aparaturę medyczną również innym podmiotom niż te utworzone i nadzorowane przez niego. Projekt ustawy motywowany jest koniecznością zapewnienia odpowiedniego stanu aparatury medycznej a także potrzebą inwestowania w nowe metody terapeutyczno –diagnostyczne oraz nowe technologie medyczne.

Planuje się zwiększenie wydatków zwłaszcza w dziedzinach pediatrii, chirurgii dziecięcej oraz onkologii. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na:

  • Sprzęt do diagnostyki i małoinwazyjnego leczenia: m.in. laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy, kolonoskopy i ultrasonografy jako podstawowa technika diagnostyczna stosowana u dzieci.
  • Zakup wyposażenia dla nowo powstających Centrów Leczenia Raka Piersi oraz ośrodków laseroterapii dziecięcej.
  • Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego.
  • Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – konieczność dofinansowania wynika z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, do którego należy zapewnienie przez szkołę (prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego) możliwości korzystania z odpowiednio wyposażonych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Jednostki samorządu terytorialnego będą wnioskowały o taką dotację do wojewody.
  • Zakup Dentobusów – pojazdów, w których będą udzielane świadczenia z zakresu stomatologii. Wynika to z potrzeby promocji zdrowia oraz profilaktyki stomatologicznej wśród najmłodszych. Proponuje się, aby MZ przekazywał wojewodom zakupione dentobusy, które następnie wojewodowie będą nieodpłatnie przekazywać zakontraktowanym przez NFZ świadczeniodawcom.
  • Zwiększenie limitów przeznaczonych na zakup szczepionek – co jest potrzebne m.in. ze względu na wejście w życie rozporządzenia o obowiązkowym szczepieniu przeciw pneumokokom wszystkich dzieci urodzonych po 31.12.2016r.

Ustawa miałaby wejść w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na krótki czas na realizację opisanych w niej zadań i możliwość ich sfinansowania do końca 2017r.

Warto przypomnieć, że na komentowaną specustawę zdrowotną zapowiadano pierwotnie przeznaczenie środków w wysokości nawet 2,5-2,8 mld zł. Ustawa jednak przewiduje jedynie finansowanie w wysokości 281, 8 mln zł ( 147,8 w dyspozycji MZ i 138 w dyspozycji wojewodów). Pewne nadzieje na wzrost wydatków w tym sektorze niesie zapowiedź wicepremiera Morawieckiego, o tym, że mają się jeszcze odbyć rozmowy w sprawie większego wsparcia, które mogłoby wynieść 1-1,5 mld zł.

Agata Kruczyk-Gonciarz

Agata Kruczyk-Gonciarz


Agata.Kruczyk-Gonciarz@dzp.pl

Jan Pachocki

Jan Pachocki


jan.pachocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *