W 2005 roku Narodowy Fundusz Zdrowia skierował pozwy o zapłatę odszkodowania wobec wielu spółek z branży farmaceutycznej. Pozwy te były pokłosiem prowadzonych wcześniej przez Urząd Celny kontroli, które wykazały, że w latach 2000 – 2002 mogło dochodzić do zawyżenia refundacji sprzedawanych w tym okresie produktów leczniczych, co było spowodowane rzekomym, wcześniejszym podwyższeniem wartości celnej sprowadzanych do Polski leków. Spory wynikłe na tle takiego stanu faktycznego zostały nazwane tzw. sporami marżowo – cenowymi. W jednym z tych sporów nasza kancelaria odniosła niedawno istotny sukces.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. od samego początku świadczyła doradztwo prawne dla kilku wiodących spółek z branży farmaceutycznej w tzw. sporach marżowo – cenowych. Po okresie zawieszenia postępowania w tych sporach na zgodny wniosek stron (okres ten przypadł na lata 2006 – 2009) działania procesowe nabrały znacznej dynamiki. Narodowy Fundusz Zdrowia w swych pismach procesowych przedstawił bogatą argumentację mającą na celu wykazanie poniesionych szkód i powołał na poparcie swoich twierdzeń liczne wnioski dowodowe. Ponadto, Fundusz zobowiązywał, skutkiem odpowiedniego postanowienia Sądu, spółki farmaceutyczne do złożenia do akt sprawy obszernej dokumentacji dotyczącej sprzedaży produktów leczniczych, które zostały objęte refundacją w latach 2000 – 2002.
W odpowiedzi kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. przedstawiła bogatą argumentację wskazując m.in. na takie okoliczności, jak przedawnienie roszczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, a także utratę – na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 roku (sygn. akt: U 7/00) – mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2000, które regulowało m.in. obowiązek stosowania marż urzędowych na importowane do Polski produkty lecznicze.

Na tej płaszczyźnie argumentacji merytorycznej – w jednej ze spraw, które nasza kancelaria prowadzi dla wiodącej spółki branży farmaceutycznej – Sąd zdecydował się pozyskać opinię biegłego sądowego, celem ustalenia wysokości rzekomej szkody poniesionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Biegły ustalił, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawił w sprawie ważnej dokumentacji źródłowej wskazującej i potwierdzającej ceny, po jakiej produkty lecznicze (co do których miało dojść do zawyżenia refundacji) zostały sprzedane. W tej sytuacji zespół procesowy i farmaceutyczny pod kierownictwem Mec. Józefa Palinki powołał w pismach procesowych obszerną argumentację wskazującą, że bez precyzyjnych danych, które zgodnie z zasadą ciężaru dowodu miał obowiązek przedstawić Narodowy Fundusz Zdrowia nie da się wykazać szkody, choćby poprzez wykorzystanie mechanizmu szacowania określonego w art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego. Zagadnienie to jest o tyle istotne, iż w okresie, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia miał ponieść rzekomą szkodę (tj. lata 2000 – 2002) zasady refundacji produktów leczniczych (co do których miało dojść do zawyżenia refundacji) ulegały ciągłym zmianom i były niejednolite.

Podzielając naszą argumentację Sąd oddalił powództwo Narodowego Funduszu Zdrowia wskazując na brak wykazania przesłanki szkody. Sukces kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. jest w tej sytuacji o tyle istotny, że tzw. spory marżowo – cenowe bazują na dość skomplikowanym stanie faktycznym. Zastosowane przez naszą kancelarię optymalne połączenie wiedzy specjalistów z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa procesowego, co wyróżnia nas na tle konkurencyjnych firm prawniczych, pozwoliło jednak uzyskać optymalny efekt dla naszego Klienta.

dr Tomasz Karaś

dr Tomasz Karaś


tomasz.karas@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Gratuluję! 🙂

    W ogóle kwestie ustalania wysokości marż są skomplikowane i wymagają interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia. Nie tylko z zakresu prawa.

    Tym bardziej jest to godne uznania 🙂

    Pozdrawiam!
    Rafał

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *