Inspekcja sanitarna aby podjąć decyzję w sprawie dostosowania nieprawidłowości w ramach kontrolowanych kosmetyków, jest zobowiązana wykazać, że kwestionowane elementy stanowią uchybienie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W wydanym niedawno wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny (II SA/Ol 568/13 ) w Olsztynie zwrócił uwagę, że inspekcja sanitarna nie jest właściwa do rozstrzygnięcia w przedmiocie dostosowania oznakowania kosmetyków do przepisów prawa. Organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest natomiast inspekcja handlowa.

Przedmiotowy podział kompetencji wynika zarówno z przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która określa, że kompetencje inspekcji dotyczą warunków zdrowotnych produkcji i obrotu kosmetykami, jak i Ustawy o kosmetykach, która określa, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz w zakresie znakowania, zafałszowań i prawidłowości obrotu Inspekcja Handlowa. Z przedmiotowych przepisów sąd wywiódł, że decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące kosmetyków, powinny wynikać z uchybień higienicznych i zdrowotnych.

Wyrok jasno pokazuje, że w świetle częstych skrupulatnych i szczegółowych kontroli i wydawanych w ich efekcie decyzji organów inspekcji sanitarnej – warto zwrócić uwagę i upewnić się, że w rzeczywistości są one właściwe do wydania rozstrzygnięcia w naszej sprawie.

Całość wyroku dostępna w bazie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego:
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CC0F6A3989

Tomasz Kubicki

Tomasz Kubicki


tomasz.kubicki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *