W wyroku z dnia 23 marca 2010r. NSA uznał, iż na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. art. 43 ust. 1 pkt 14 VAT zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, a także dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez techników dentystycznych, zarówno wtedy gdy czynności te są przez tych techników wykonywane na własny rachunek, jak również gdy są one przez nich wykonywane w ramach zatrudnienia w spółce kapitałowej lub osobowej.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zarówno Dyrektor Izby Skarbowej (DIS) jak i WSA, który podtrzymał stanowisko DIS, stwierdził, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 14 VAT ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez osoby fizyczne, które są dentystami lub technikami dentystycznymi i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. W takiej sytuacji, jeżeli spółka zatrudnia techników dentystycznych, którzy wykonują wspomniane usługi, to nie może ona stosować zwolnienia od podatku i powinna swą działalność opodatkować na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu 22% stawki podatku.
W dopowiedzi na skargę złożoną przez Podatnika, NSA uznał iż stanowisko takie jest błędne i stoi w sprzeczności zarówno z orzecznictwem ETS jak też z naczelnymi zasadami VAT tj. zasadą neutralności oraz zasadą równego traktowania.

NSA wspierając się bogatym orzecznictwem ETS (por. wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-246/04 Turn- und Sportunion Waldburg przeciwko Finanzlandesdirektion fur Oberósterreich, z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie C-155/94 Wellcome Trust, z dnia 7 września 1999 r. C-216/97 Jennifer Gregg and Mervyn Gregg, z dnia 11 października 2001 r. w sprawie C-267/99 Adam, z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-109/02 Komisja przeciwko Niemcom oraz z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-498/03 Kingscrest Associates i Montecello), zgodził się ze stanowiskiem Podatnika podkreślając, iż wspomniane zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, przy czym o zakresie podmiotowym wspominanego zwolnienia nie decyduje forma organizacyjno-prawna podmiotu dokonującego dostaw protez lub świadczenia usług protetycznych, ale fakt, że czynności te podmiot ten realizuje zatrudniając w swoim przedsiębiorstwie osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

NSA podkreślił , iż z wspomniane zwolnienie, nie zależy od prawnej formy podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, lecz od spełnienia dwóch warunków tj. świadczenia usług medycznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z zasadą neutralności VAT i prowadziłby do naruszenia zasady równości opodatkowania na skutek różnicowania opodatkowania tych samych pod względem przedmiotowym czynności (usług i dostaw) jedynie w zależności od formy organizacyjnej podmiotu, w ramach którego są one formalnie realizowane.
Wyrok w sposób dobitny potwierdza rolę i znaczenie orzecznictwa ETS, znajomość którego stanowi nie tylko niezbędny instrument interpretacji przepisów wspólnotowych ale też przede wszystkim jest doskonałym narzędziem ochrony interesów Podatników.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *