21 kwietnia 2015 r. WSA w Warszawie[1] wydał ważny wyrok dla placówek medycznych, dotyczący rozliczenia się z fiskusem. W omawianym wyroku wyraźnie stwierdził, że na paragonie fiskalnym nie muszą być podane konkretne nazwy usług ani towarów. Istotnej jest jedynie to, aby organy podatkowe wiedziały, jaką zastosowano stawkę VAT.

Sprawa rozstrzygnięta omawianym wyrokiem dotyczyła jednej z placówek medycznych, która w ramach swojej działalności sprzedaje między innymi wyroby medyczne oraz produkty lecznicze. Placówka w celu spełnienia wymogu zachowania tajemnicy lekarskiej, podawała na paragonach fiskalnych jedynie grupowe nazwy świadczonych usług (np. zabieg medyczny – zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z taką praktyką spółka prowadząca placówkę popadła w konflikt z izbą skarbową. Przedmiotem był §8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących[2], zgodnie z którym „paragon fiskalny zawiera co najmniej (m.in.) nazwę towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację”.

Spółka od początku stała na stanowisku, że działa w zgodzie z ww. przepisem. Jako poparcie swoich tez podała interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 grudnia 2013 r.[3], z której wynika, że sposób jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi ulega modyfikacji w zależności od specyfiki działalności. To w jego gestii leży takie dobranie nazwy towaru lub usługi, aby klient mógł jednoznacznie ustalić, jaką usługę otrzymał. Spółka wskazała również, że podawanie szczegółowych informacji na paragonie może narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

Z opisaną wyżej argumentacją spółki nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie[4], uznając, że nazwy grupowe nie pozwalają jednoznacznie i precyzyjnie ustalić, jaka konkretna usługa została udzielona. Zaznaczył, że w związku z faktem, iż klinika jest profesjonalistą w swojej działalności, powinna wykazać się skrupulatnością w opisywaniu usług w paragonie fiskalnym. Jednocześnie uznał, że nazwa procedury na paragonie nie narusza tajemnicy lekarskiej.

W omawianym wyroku WSA w Warszawie uchylił interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Podzielił argumenty spółki, że rozporządzenie nie nakłada obowiązku na przedsiębiorców, aby musieli podać dokładnie na paragonie, jaką usługę lub towar sprzedali. Kluczowe jest to, aby organ podatkowy wiedział, jaka stawka VAT została zastosowana w konkretnym przypadku, co miało miejsce w omawianej sprawie.

Należy zaznaczyć, że wskazany wyrok stanowi ważny krok w kierunku hamowania przez sądy zbyt daleko idącej sprawozdawczości wobec Izby Skarbowej, która w niniejszej sprawie była niecelowa. Omawiany wyrok jest nieprawomocny.

 

[1] Sygn. akt III SA/Wa 2674/14.

[2] Dz. U. z 2013 r. poz. 363.

[3] Nr ILPP2/443-861/13-2/EN.

[4] Wydając interpretację nr IPPP2/443105/14-2/AO.

 

 

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *