Forschung, Medizin, Pharmazie und Gesundheitsversorgung

30 października 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw(numer z wykazu UD 90). Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, termin do zgłaszania uwag upływa 30 listopada 2017 r.

Proponowane są następujące zmiany:

1. Ustanowienie Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO), który przewiduje następujące kategorie szczepień ochronnych:

 • „Powszechnie obowiązkowe szczepienia ochronne” stanowiące odpowiednik dotychczasowych obowiązkowych szczepień „kalendarzowych”,
 • „Obowiązkowe szczepienia dla osób z grup ryzyka”, które dotyczą jedynie wybranych osób szczególnie narażonych na zakażenie,
 • Dodatkową kategorię szczepień – „zalecane szczepienia finansowane z budżetu państwa w ramach NPSO”.

2. Utworzenie Funduszu Kompensacyjnego NPSO zasilanego wpłatami podmiotów, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych w ramach NPSO, na następujących warunkach:

 • Wysokość wpłat wyniesie nie więcej niż 2% wartości brutto umowy i będzie określana nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 • Ustalenie uprawnień do zasiłku będzie się opierać na wystąpieniu (w określonym czasie po wykonaniu obowiązkowego szczepienia ochronnego) objawów chorobowych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek.
 • Powyższe objawy muszą wymagać leczenia w warunkach hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.
 • Procedura wypłaty opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego powinna trwać nie dłużej niż 2 miesiące, a jego wysokość wyniesie maksymalnie 70 000 zł.
 • Opiekuńcze świadczenie kompensacyjne jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Wskazanie, że szczepienia ochronne, poprzedzające je badania kwalifikacyjne oraz konsultacje specjalistyczne przeprowadzone przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowy na udzielanie tych świadczeń, są nieodpłatne dla osób korzystających tych świadczeń bez względu na ich uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Jedynie w przypadku, gdy osoba wyrazi wolę zaszczepienia się szczepionką inną, niż szczepionka, którą świadczeniodawca otrzymał od stacji sanitarno-epidemiologicznych lub postanowi wykonać szczepienie u świadczeniodawcy niemającego umowy z NFZ, poniesie koszt szczepionki lub koszt przeprowadzenia szczepienia i badania kwalifikacyjnego.
 • Szczepienia nieobowiązkowe mogą być przeprowadzane jedynie u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ.

4. Wprowadzenie definicji szczepień akcyjnych, za które uznaje się szczepienia o charakterze interwencyjnym, które są wykonywane w sytuacji wystąpienia na określonym terenie zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia.

5. Dodanie rozdziału na temat zasobów przeciwepidemicznych, który:

 • Zastępuje dotychczasową rezerwę szczepionek.
 • W uzasadnieniu został określony jako „podręczny zasób ministra do spraw zdrowia do szybkiego reagowania” – może zostać uruchomiony w przypadku wystąpienia nawet pojedynczego przypadku choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub już w razie podejrzenia zaistnienia takiej choroby.
 • Integruje w ramach jednego zasobu inne rodzaje środków przeciwepidemicznych (środki dezynfekcyjne, kombinezony ochronne).

6. Uchylenie delegacji dla Ministra Zdrowia do określania wykazu zalecanych szczepień, uznając że każda szczepionka dopuszczona zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego do obrotu może być w określonych okolicznościach zalecana.

7. Uzupełnienie wykazu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej hospitalizacji o takie jednostki chorobowe jak: choroba wirusowa Ebola oraz zakażenia wirusami SARS oraz MERS-Co V oraz inne zakażenia wywołane koronawirusami powodujące zespoły ostrej niewydolności oddechowej.

8. Rozszerzenie wykazu zakażeń i środków zakaźnych o kategorię chorób arbowirusowych, tzn. chorób wirusowych przenoszonych na człowieka przez stawonogi (tzw. wektory).

Inne projektowane zmiany dotyczą  zmiany definicji oraz sposobu dokumentowania badań sanitarno-epidemiologicznych, zasad przeprowadzania oraz dokumentowania szczepień ochronnych oraz poprzedzających je badań kwalifikacyjnych, kręgu osób uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych i badań kwalifikacyjnych, oraz warunków przechowywania i monitorowania stanów magazynowych szczepionek zakupionych przez Ministra Zdrowia.

Ponadto projekt reguluje zasady dystrybuowania szczepionek służących do realizacji szczepień obowiązkowych do świadczeniodawców, doprecyzowuje temat szczepień pracowniczych, oraz okoliczności i terminy zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń oraz chorób zakaźnych.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

Katarzyna Pałka

Katarzyna Pałka
Prawnik, Associate

katarzyna.palka@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *