28 stycznia 2016 r. Minister Zdrowia podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej. Zarządzenie to weszło w życie z dniem publikacji, tj. 29 stycznia 2016 r. Dokument podejmuje trzy kwestie działalności Komisji: uchyla przepisy dotyczące wniosków do Ministra Zdrowia w zakresie powoływania i odwoływania członków oraz zmian w regulaminie, wprowadza obowiązek ustalania strategii negocjacyjnych przez całą Komisję oraz uzasadniania podjętych uchwał.

Za najważniejszą zmianę należy uznać zobowiązanie Komisji Ekonomicznej do uzasadniania swojego stanowiska. Jest to krok w dobrym kierunku, który był wielokrotnie wskazywany zarówno przez branżę, jak i organizacje pacjentów. Dotychczas Komisja wskazywała w swoich uchwałach wyłącznie, że nie rekomenduje objęcia refundacją danego produktu. Stanowisko Komisji jest jednym z kryteriów objęcia refundacją, a w wielu przypadkach negatywne stanowiska stanowiły przeszkodę do objęcia refundacją „za drogich” w ocenie Komisji technologii. Jednocześnie, nie zawierały one jakiegokolwiek uzasadnienia, które pozwoliłoby wnioskodawcy czy pozostałym interesariuszom zrozumieć przesłanek, którymi kierowała się reprezentująca Ministra Zdrowia Komisja.

Zmiana zarządzenia wydaje się być odpowiedzią na powstałe zapotrzebowanie i należy ocenić ją pozytywnie. Jednakże nadal nie jest to do końca transparentne wyjście – stwierdzenie jedynie, iż protokół z przebiegu posiedzeń Komisji musi zawierać „uzasadnienie podjętych uchwał”, może skutkować przedstawianiem krótkich, jednozdaniowych uzasadnień. W tym zakresie pożądanym rozwiązaniem pozostaje zmiana Ustawy o refundacji, która nakładałaby nie tylko obowiązek sporządzania uzasadnienia, ale również wskazywałaby jego szczegółowy zakres. Obecnie takie regulacje mają zastosowanie do wszystkich, pozostałych ciał eksperckich, z wyjątkiem Komisji, np. Rady Przejrzystości czy Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Drugą istotną zmianą jest obowiązek ustalenia przez Komisję Ekonomiczną strategii negocjacyjnej dla poszczególnych zespołów, które prowadzą negocjacje w jej imieniu. Jest to o tyle istotna zmiana, iż zespoły negocjacyjne wielokrotnie wskazywały, iż nie są upoważnione do składania wiążących propozycji w imieniu Komisji Ekonomicznej, a wyłącznie mogą przyjąć propozycje firmy, z którą negocjowały. Zatem wprowadzoną zmianę należy uznać za korzystną, powinna wpłynąć pozytywnie na proces negocjacyjny.

Podsumowując zmiany wprowadzone zarządzeniem należy wskazać, iż podążają w dobrym kierunku i są zgodne z postulatami kierowanymi do Ministra Zdrowia przez zainteresowanych: firmy farmaceutyczne i organizacje pacjentów. Jednakże, konieczne jest wprowadzenie dalszych przepisów.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *