Szykują się spore zmiany związane z prawami konsumenta. Wprowadzane zmiany są wynikiem uchwalenia w 25 październiku 2011 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa dotyczy sprzedaży za pośrednictwem internetu. Głównym celem dyrektywy jest ułatwienie handlu między państwami członkowskimi poprzez ujednolicenie praw konsumentów.

Obecnie w Polsce następujące regulacje chronią konsumenta dokonującego zakupów na odległość: kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zmiany powodują z jednej strony wzmocnienie ochrony praw konsumentów, a z drugiej zwiększenie obowiązków e-przedsiębiorców, głównie o charakterze informacyjnym.

Po pierwsze, wydłużono termin na odstąpienia od umowy przez kupującego, tzw. prawo do zwrotu. Obecnie konsument ma 10 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Dyrektywa wydłuża ten okres do 14 dni. Należy pamiętać, że taka informacja o prawie do zwrotu wraz z okresem musi zostać zamieszczona w regulaminie. Zgodnie z obecnym prawem brak zamieszczenia informacji o prawie do odstąpienia od umowy powoduje wydłużenie prawa do zwrotu do 3 miesięcy. Zgodnie z nową dyrektywą w powyższym przypadku okres ulegnie wydłużeniu aż do 12 miesięcy. Kolejna zmiana porusza kwestię ponoszenia przez konsumenta kosztów zwrotu przesyłki. Obecnie nie ma regulacji w tym zakresie. Zgodnie z dyrektywą konsument ponosi koszty zwrotu przesyłki jedynie, kiedy został o tym poinformowany w regulaminie sklepu. Dyrektywa wprowadza także obowiązek oznaczenie funkcjonalności, która jest związana z powstaniem po stronie konsumenta zobowiązania do zapłaty. nakazuje nazwać taki przycisk słowem „kupuj”. Kolejna duża zmiana, pogarszająca sytuację e-przedsiębiorcy dotyczy zarabiania na dodatkowych formach płatności. Obecnie, prawo nie reguluje tej kwestii . Omawiana dyrektywa wprowadza zakaz żądania dopłat za dodatkowe formy płatności, które przewyższałyby koszty sprzedawcy w związku ze stosowaniem tej formy płatności.
Zmianie ulegnie również kwestia używanie płatnych połączeń. Aktualne prawo nie stanowi żadnych limitów cenowych połączeń używanych w ramach kontaktu ze sklepem. Dyrektywa nakazuje w takim przypadku korzystanie z połączeń jedynie po taryfie lokalnej.

Kilka postanowień dyrektywy należy uznać za korzystne dla e-przedsiębiorców. Najważniejsza zmiana dotyczy wzajemnych świadczeń. Aktualnie nałożony jest na obie strony bezwarunkowy obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Nowa dyrektywa daje sprzedawcy wyraźne prawo do wstrzymania się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania towaru. Wprowadzono również możliwość uregulowania przez sprzedawcę formy odstąpienia od umowy. Będzie mógł określić w regulaminie obowiązek zastosowania formularza o odstąpieniu przez kupującego w celu wykonania prawa do zwrotu.

Nowe regulacje unijne rozszerzyły liczbę wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną do 13 wyjątków. Wyjątki dotyczą w szczególności specyfiki dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Warto pamiętać, że dyrektywa jest szczególnym aktem, który nie ma bezpośredniej mocy obowiązującej w państwach członkowskich. Aby jej postanowienia weszły w życie każde państwo członkowskie, w tym również Polska musi uchwalić oddzielną ustawę, w której ureguluje postanowienia zgodnie z treścią danej dyrektywy. Postanowienia omawianej dyrektywy powinny wejść w życie najpóźniej do 13 czerwca 2014 r. W celu wprowadzenia postanowień dyrektywy do krajowego porządku prawnego, polski rząd przygotował projekt ustawy o prawach konsumenta. Projekt wpłynął już do sejmu. Wokół projektu występują niestety liczne kontrowersje. Zdaniem ekspertów, treść projektu nie zapewnia należytego stosowania postanowień dyrektywy. I wprawdzie jeszcze daleko do uchwalenia ustawy i treść projektu może się poważnie zmienić, to jednak osoby zainteresowane powinny w tej sytuacji zachować czujność.

Michał Tracz

Michał Tracz
Radca Prawny, Senior Associate

michal.tracz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *