Jednym z obowiązkowych elementów każdej bazy magazynowo-transportowej tworzonej w związku z prowadzeniem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zagwarantowanie, aby teren bazy był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonym w Prawie wodnym [§ 2 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 122)]. Czy zatem dla uznania spełnienia przez bazę ww. warunku konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji, gdy wody opadowe, roztopowe lub ścieki przemysłowe z terenu bazy odprowadzane są do wód lub do ziemi (ew. do urządzeń kanalizacyjnych osób trzecich w przypadku ścieków przemysłowych)?

W naszej opinii ww. wymóg odnosi się wyłącznie do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych (urządzeń lub systemów) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych wynikających z ustawy Prawo wodne, a nie kwestii formalnych (tj. w zakresie posiadania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego). Innymi słowy, brak pozwolenia wodnoprawnego nie powinien automatycznie przesądzać o niespełnieniu przez bazę magazynowo-transportową warunków rozporządzenia.

Warunki techniczne w zakresie odprowadzania np. wód opadowych i roztopowych określa zarówno Prawo wodne jak i stosowne przepisy wykonawcze. Dla przykładu można wskazać § 19 ust. 1 pkt 1 in fine rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 137, poz. 984, ze zm.). Przepis ten określa parametry wód opadowych i roztopowych w zakresie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych. Rozporządzenie to wskazuje także sposób weryfikacji spełnienia warunków w zakresie dotrzymywania ww. parametrów poprzez przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych (2 razy do roku) (por. § 21 ust. 1 rozporządzenia). Również w samej ustawie Prawo wodne znajdują się wymogi techniczne dotyczące odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (np. art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne wprowadzają zakaz zawierania w ściekach określonych substancji oraz zakaz powodowania przez odprowadzane ścieki określonych zmian w wodzie, do której są odprowadzane).

Charakterystyczne jest także, iż ustawodawca posłużył się sformułowaniem „[w] zakresie wyposażenia [podkr. – D.Ch., P.Z.] bazy (…) należy zapewnić aby (…)”. W naszej ocenie użycie ww. sformułowania potwierdza wprost intencję ustawodawcy, iż miarodajne dla oceny spełnienia warunków przez bazę są warunki techniczne prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej. Trudno bowiem argumentować, iż sformułowanie „wyposażenie” mogłoby się odnosić do pozwolenia wodnoprawnego.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż wymóg dotyczący bazy magazynowo-transportowej został określony w akcie wykonawczym wydanym na podstawie UCPG w granicach stosownego upoważnienia ustawowego i nie może obejmować obszarów wykraczających poza upoważnienie. Nie ulega wątpliwości, iż kwestie formalnoprawne pozostają poza zakresem upoważnienia ustawowego dla wydania omawianego rozporządzenia.

Ponadto, brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego pociąga za sobą określone konsekwencje będące przedmiotem innych regulacji (np. Prawa ochrony środowiska). Przepisy UCPG nie zawierają w tym przedmiocie szczególnych rozwiązań, w szczególności w zakresie oceny spełniania wymogów prawnych przez bazę magazynowo-transportową.

Podsumowując, wnioski co do tego, czy baza spełnia warunki techniczne, o których mowa powyżej jest kwestią techniczną a nie prawną. Zatem brak pozwolenia wodnoprawnego nie przesądza sam przez się, czy dana baza magazynowo-transportowa spełnia wymagania określone w przywołanym powyżej przepisie rozporządzenia.

Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki
Radca Prawny, Counsel

daniel.chojnacki@dzp.pl

Przemysław Zdrajkowski

Przemysław Zdrajkowski


przemyslaw.zdrajkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *