UCPG nakłada na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sporządzania i przedkładania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta kwartalnych sprawozdań. W kontekście powyższego obowiązku powstały wątpliwości, czy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien składać sprawozdanie, jeżeli w danym kwartale nie odebrał jakichkolwiek odpadów (tzw. obowiązek składania sprawozdań „zerowych”)?

W zeszłym tygodniu (tj. 28 lutego 2013 roku) na powyższy temat wypowiedział się Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska stwierdzając, iż „ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, że podmiot, który w danym kwartale nie odebrał odpadów komunalnych z terenu danej gminy jest zwolniony z obowiązku składania sprawozdania (…) zatem ma obowiązek złożyć tzw. sprawozdanie zerowe (…)”. Pełna treść interpretacji dostępna jest pod adresem:

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_02/c107a4b6cf3aeec103dcc375a20c12e5.pdf.

Podzielamy przywołany powyżej pogląd, czemu wyraz daliśmy w komentarzu do art. 9n ust. 1 UCPG (por. K. Kuźma, D. Chojnacki, P. Zdrajkowski, Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz (cz. 4 – ostatnia), Dziennik Gazeta Prawna nr 41/2013 (3431)); treść komentarza dostępna jest pod adresem:

https://www.dzp.pl/files/Art/DGP_Komentarz_odpady_cz.4.pdf

Regulacja zawarta w art. 9n ust. 1 UCPG obciąża obowiązkiem sprawozdawczym podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, za których należy uznać podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, jak i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z naruszeniem obowiązku wpisu do rejestru, a także gminne jednostki organizacyjne odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Celem art. 9n ust. 1 UCPG jest pozyskanie przez organ administracji publicznej informacji o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie danej gminy. Powyższa regulacja prowadzi do wniosku, iż prawodawca uznaje także sprawozdanie „zerowe” za cenną, z punktu widzenia prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, informację.

Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki
Radca Prawny, Counsel

daniel.chojnacki@dzp.pl

Przemysław Zdrajkowski

Przemysław Zdrajkowski


przemyslaw.zdrajkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *