W ramach prowadzenia bloga otrzymaliśmy pytanie dotyczące zagadnień wprowadzenia ścieków z terenu stacji paliw do kanalizacji osób trzecich. Poniżej prezentujemy krótki komentarz do poruszonego przez naszego czytelnika zagadnienia.

Stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 10 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa wyżej, dotyczy także, zgodnie z art. 122 ust. 3a Prawa wodnego, wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego (jeżeli wytwórca ścieków nie jest podmiotem odprowadzającym ścieki do kanalizacji osób trzecich). Na podstawie przywołanego wyżej art. 45a ust. 1 Prawa wodnego Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością osób trzecich wymagane jest jedynie w przypadku wprowadzania do tych urządzeń ścieków przemysłowych. Definicja ścieków przemysłowych zawarta w art. 9 ust. 1 pkt 17) Prawa wodnego, zgodnie z którym przez ścieki przemysłowe rozumie się „(…) ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi [podkr. – DZP], powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Prawo wodne wyklucza więc, aby wody opadowe lub roztopowe mogły być ściekami przemysłowymi w rozumieniu tej ustawy. Nie zmienia tego nawet stwierdzenie zawartości w ściekach opadowych lub roztopowych substancji szczególnie szkodliwych, o których mowa w przywoływanym powyżej rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2005 roku. Innymi słowy ścieki roztopowe w razie stwierdzenia obecności w ich składzie ww. substancji nie stają się przez to ściekami przemysłowymi.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu stacji paliw, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego nie stanowią ścieków przemysłowych w rozumieniu Prawa wodnego i można wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych kanalizacji ogólnospławnej bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 10 Prawa wodnego. W takim przypadku konieczne wydaje się jedynie zawarcie umowy z podmiotem będącym właścicielem sieci ogólnospławnej. W związku z tym, iż rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 137, poz. 984), w par. 19 ust. 1 pkt 2 wskazuje warunki jakości ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenów m.in. stacji benzynowych (zanieczyszczone powierzchnie szczelne obiektów dystrybucji paliw) i odprowadzanych do wód lub do ziemi, właściciel sieci ogólnospławnej może (a w zasadzie powinien) wymagać spełnienia parametrów ścieków określonych w tym rozporządzeniu.

 

Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki
Radca Prawny, Counsel

daniel.chojnacki@dzp.pl

Przemysław Zdrajkowski

Przemysław Zdrajkowski


przemyslaw.zdrajkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *