Przegląd stanu prac w poszczególnych województwach

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, sejmiki województw były obowiązane uchwalić zaktualizowane WPGO w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. Pomimo półrocznego vacatio legis, które w teorii mogło zostać wykorzystane na podjęcie prac nad aktualizacją, niewielu województwom udało się przygotować i uchwalić nowelizacje WPGO w terminie. Jednocześnie, już na etapie prac legislacyjnych nad nowelizacją, powszechnie wyrażano opinie, iż termin na przygotowanie aktualizacji był zbyt krótki z powodu długotrwałego procesu przygotowania i opiniowania projektu WPGO.

Projekt WPGO podlega zgodnie z art. 14b Ustawy o odpadach zaopiniowaniu  przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, organy wykonawcze związków międzygminnych oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Podmioty te mają 2 miesiące na przedstawienie swojej opinii, po czym zarząd województwa przekazuje projekt WPGO do zaopiniowania ministrowi właściwemu ds. środowiska, który również ma 2 miesiące na zaopiniowanie dokumentu.

Jak łatwo zauważyć, sam czas oczekiwania na przedstawienie opinii wynosi łącznie 4 miesiące (przy założeniu, że Minister nie wyrazi opinii w szybszym czasie). Co więcej, potrzebny jest przecież czas na uwzględnienie przekazanych opinii w projektach WPGO, inaczej cała procedura byłaby bezcelowa.

Czy w tej perspektywie sejmiki województw były w stanie spełnić nałożony na nich obowiązek przygotowania zaktualizowanych WPGO do dnia 1 lipca 2012 r. ? Postanowiliśmy sprawdzić, które sejmiki wywiązały się z w/w zadania w terminie przewidzianym w ustawie.

W tym kontekście, poszczególne województwa można podzielić na 4 podstawowe grupy: (i) te, które zdołały uchwalić zaktualizowane WPGO w terminie, (ii) te, które otrzymały już opinię Ministra i w porządku obrad najbliższej sesji sejmiku wojewódzkiego jest przewidziane przyjęcie uchwały dot. WPGO, (iii) te, które co prawda zdążyły przygotować projekty WPGO, ale aktualnie oczekują na ich zaopiniowanie przez Ministra, oraz (iii) te, które znajdują się wciąż na etapie opiniowania projektów WPGO przez gminy.

Do pierwszej grupy, tj. do województw, które uchwaliły zaktualizowane WPGO należą:

 • Województwo Dolnośląskie (Sejmik przyjął uchwałę dot. WPGO w dniu 27 czerwca 2012 r.),
 • Województwo Łódzkie (Sejmik przyjął uchwałę dot. WPGO w dniu 21 czerwca 2012 r.),
 • Województwo Podlaskie (Sejmik przyjął uchwałę dot. WPGO w dniu 21 czerwca 2012 r.),
 • Województwo Pomorskie (Sejmik przyjął uchwałę dot. WPGO w dniu 25 czerwca 2012 r.),
 • Województwo Świętokrzyskie (Sejmik przyjął uchwałę dot. WPGO w dniu 28 czerwca 2012 r.),
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie (Sejmik przyjął uchwałę dot. WPGO w dniu 19 czerwca 2012 r.),
 • Województwo Zachodniopomorskie. W porządku obrad sesji Sejmiku na dzień 28 czerwca 2012 r. znajdują się punkty dot. uchwały w sprawie uchwalenia WPGO.

Do drugiej grupy należą:

 • Województwo Małopolskie (porządek obrad sesji Sejmiku na dzień 2 lipca 2012 r. przewiduje podjęcie uchwały dot. WPGO),
 • Województwo Śląskie (podobnie, porządek obrad sesji Sejmiku również na dzień 2 lipca 2012 r. przewiduje podjęcie uchwały dot. WPGO).

Do trzeciej grupy, tj. do grupy województw, które aktualnie oczekują na zaopiniowanie projektów zaktualizowanych WPGO przez Ministra należą:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 • Województwo Lubelskie,
 • Województwo Opolskie,
 • Województwo Podkarpackie,
 • Województwo Wielkopolskie.

Do czwartej grupy, tj. województw, które znajdują się dopiero na etapie opiniowania projektów WPGO przez gminy, zaliczyć można:

 • Województwo Lubuskie (aczkolwiek z uzyskanych informacji wynika, że prawdopodobnie postanowiono pójść „na skróty” i przedstawić projekt WPGO do opiniowania równolegle, zarówno gminom, jak i Ministrowi),
 • Województwo Mazowieckie.

Jak widać, w żadnym z województw nie udało się uchwalić WPGO wcześniej, niż „na ostatnią chwilę”.

Z drugiej strony, mając na uwadze że 1 lipca wypada w niedzielę, jeśli rzeczywiście w dniu 2 lipca sejmiki województw małopolskiego i śląskiego podejmą stosowne uchwały, znaczyłoby to, że 9 z 16 województw było w stanie wywiązać się z obowiązku nałożonego przez Ustawę w terminie w niej przewidzianym.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, iż pomimo presji czasu zaktualizowane WPGO w sposób kompleksowy i zgodnie z duchem reformy wyznaczać będą kierunki gospodarki odpadami w województwach, a podstawą ich sporządzenia były rzetelne i dogłębne analizy zarówno aktualnej sytuacji jak i planowanych rozwiązań.

Karolina Szymczak

Karolina Szymczak


karolina.szymczak@dzp.pl

Katarzyna Kuźma

Katarzyna Kuźma
Radca Prawny, Partner

katarzyna.kuzma@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *