Pisaliśmy przed kilkoma miesiącami o planowanych zmianach w regulacjach odpadowych. Prace legislacyjne posuwają się naprzód i w ostatnich dniach opublikowane zostało sprawozdanie stosownych komisji sejmowych (druk nr 2951). Posłowie poparli zasadnicze założenia nowelizacji, dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskania statusu ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez spalarnie odpadów. Treść poszczególnych postanowień może jeszcze ulec zmianom, zatem nie będzie celowym dokładniejsze omówienie ich na tym etapie.

Korzystając z nadarzającej się sposobności, posłowie zaproponowali nowe brzmienie art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.):

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 252, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

Według obecnych przepisów, ww. zezwolenia wydane na podstawie poprzedniej ustawy o odpadach miały stracić ważność w dniu 23 stycznia 2015 r., czyli mniej więcej za sześć tygodni. Jeżeli propozycja komisji zostanie przyjęta, posiadacze pozwoleń zyskają kolejny rok na uzyskanie nowych decyzji.

Maciej Białek

Maciej Białek
Aplikant Adwokacki, Associate

maciej.bialek@dzp.pl

komentarze 2

 1. Szansa jest chyba iluzoryczna – Senat RP na rozpatrywać wspomniany projekt na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia 2015 r. Tym samym: „czy istnieje szansa, iż ustawa ta zostanie opublikowana do 23 stycznia 2015 r.?”, a zwłaszcza w przypadku gdyby Senat wniósł poprawki do tej ustawy. Co w przypadku gdy ustawa zostanie opublikowana po 23 stycznia 2015 r. – co z ważnością zezwoleń odpadowych oraz obowiązywaniem aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r.
  Życzę Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2015.

  • Maciej Białek

   Jak wynika z przebiegu dotychczasowych prac legislacyjnych, przedłużenie ważności decyzji jest pomysłem dosyć entuzjastycznie popieranym przez ministerstwo. Jeżeli ośrodkom decyzyjnym będzie na tym zależało (a na to wygląda), publikacja nowelizacji przed dniem 23 stycznia wydaje się całkiem prawdopodobna.

   Oczywiście należy liczyć się także z możliwością opóźnienia. Sytuacja taka byłaby dosyć kuriozalna i w praktyce stanowiłaby błąd legislacyjny. W takim wypadku każda odpowiedź na pytanie o ważność decyzji będzie niedoskonała, a wyboru jednej opcji dokonają zapewne sądy administracyjne. Jednoznaczne przewidzenie przyjętego przez nie rozwiązania nie wydaje się możliwe.

   W mojej ocenie, w razie wejścia w życie ustawy po dniu 23 stycznia, najważniejsze znaczenie powinno zostać przypisane wyraźnej intencji Ustawodawcy aby obowiązywanie zezwoleń zostało przedłużone. W praktyce będzie to musiało oznaczać odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz i uznanie, że nowelizacja cofnęła skutek utraty ważności decyzji. Co do zasady takie wypadki nie powinny mieć miejsca, jednak żadna materialna wartość konstytucyjna nie wydaje się doznawać tu uszczerbku, a przyjęcie innej wykładni musiałoby ignorować wolę Ustawodawcy.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *