Pod koniec zeszłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że „(…) organizator imprezy masowej nie może zostać uznany za właściciela nieruchomości, na którego rada gminy może nałożyć obowiązki zapewniające utrzymanie czystości i porządku na terenie miejsca imprezy” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2013 roku, II SA/Po 916/13, podobnie: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 października 2013 roku, IV SA/Po 725/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2012 roku, IV SA/Po 50/12, wyrok NSA z dnia 8 listopada 2012, II OSK 2012/12, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2014 roku, II SA/Gl 1731/13). Z powyższego sąd wywiódł, iż na organizatora imprezy masowej nie mogą zostać nałożone obowiązki w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Powyższe tezy zostały sformułowane w związku z zaskarżeniem regulaminu utrzymania czystości i porządku, który stanowił m.in., że

[o]rganizatorzy imprez lub właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe mają obowiązek zapewnienia wystarczającej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów, a także liczby ubikacji przenośnych (…).

Zasadniczo z twierdzeniem sądu należy się zgodzić. Warto jednak zauważyć, iż problematyka odpadów wytwarzanych w czasie imprezy masowej nie została w przywołanym wyroku rozwinięta. W szczególności sąd nie odniósł się do faktu, iż zaskarżony przepis regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie odnosił się nie tylko do „organizatora imprezy” ale także do „właściciela nieruchomości”, na której organizowana jest impreza masowa. Czy wobec tego na właściciela takiej nieruchomości możliwe jest nałożenie obowiązków w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie? W mojej ocenie odpowiedź na to pytanie będzie uzależniona od kwalifikacji odpadów wytwarzanych na tej imprezie, a precyzując czy będą to odpady komunalne czy odpady inne niż komunalne?

Przywołane powyżej orzeczenia nie odnoszą się do zagadnienia kwalifikacji odpadów wytwarzanych na imprezach masowych.

Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest definicja legalna odpadów komunalnych. Zgodnie z nią przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o odpadach). Z całą pewnością odpady powstające na imprezie masowej nie są odpadami z gospodarstwa domowego, ale mogą to być odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych i swoim charakterem lub składem podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Wydawać by się mogło, że nie ma przeszkód, aby zakwalifikować odpady powstające na imprezie masowej jako odpady komunalne. Jednak samo podobieństwo składu odpadów nie jest wystarczające, albowiem istotny jest także ich charakter. W doktrynie wskazuje się, że charakter odpadu odnosi się nie tylko do jego cech (np. właściwości fizycznych/chemicznych) ale także do warunków, w jakich odpad powstaje, w tym ilości w jakiej jest wytwarzany (J. Jerzmański, Odpady komunalne – definicje, Przegląd Komunalny 8/2006; w podobny sposób, choć nie w kontekście odpadów wytwarzanych na imprezach masowych, zagadnienie to omawialiśmy w komentarzu do UCPG). Choć kryterium ilości odpadów może być problematyczne (przepisy nie wskazują ilości, od której należałoby kwalifikować dany odpad jako inny niż komunalny) to jednak wydaje się uzasadnione. W gospodarstwie nie są wytwarzane takie ilości odpadów jak na imprezie masowej. Dlatego uważam, że uzasadniona jest klasyfikacja odpadów wytwarzanych na imprezie masowej jako odpadów innych niż komunalne. Przykładowo mogłyby one być kwalifikowane jako odpady z grupy 15. Zatem zasady ich zagospodarowania nie będą regulowane przez UCPG ale przez Ustawę o odpadach, a podmiotem odpowiedzialnym w powyższym zakresie będzie organizator imprezy.

Przemysław Zdrajkowski

Przemysław Zdrajkowski


przemyslaw.zdrajkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *