W dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia, weszła w życie nowa ustawa o odpadach uchwalona w dniu 14 grudnia 2012 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 stycznia 2013 roku pod pozycją 21. Jedną z podstawowych przyczyn uchwalenia nowej ustawy o odpadach była konieczność wdrożenia do prawa polskiego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2008/98/WE.

Z tego punktu widzenia nowa ustawa jest spóźniona o ponad dwa lata, gdyż termin na wdrożenie dyrektywy upłynął 12 grudnia 2010 roku. Problem z implementacją dyrektywy 2008/98/WE nie dotyczył tylko Polski, ale również innych krajów członkowskich UE. W stosunku do Polski Komisja Europejska w dniu 26 czerwca 2012 roku wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o naruszenie art. 40 ust. 1 tej dyrektywy poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do transpozycji dyrektywy 2008/98/WE (sprawa C-308/12 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej). O ile wskazana powyżej treść punktu pierwszego skargi Komisji wielkich emocji (prasowych) nie wzbudziła, to punkt drugi skargi już jak najbardziej. Otóż, Komisja w swojej skardze żąda nałożenia na Polskę, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, okresowej kary pieniężnej za uchybienie obowiązkowi poinformowania o środkach transpozycji dyrektywy 2008/98/WE o dziennej stawce w wysokości 67.314,24 EUR naliczanej od dnia ogłoszenia wyroku w sprawie.

Przyjęcie i wejście w życie nowej ustawy o odpadach powinno prowadzić do cofnięcia skargi przez Komisję o ile uzna ona, że ustawa w pełni i w sposób prawidłowy implementuje dyrektywę.

Nowa ustawa jest aktem niezwykle obszernym, liczy 253 jednostki redakcyjne (artykuły). Dla przypomnienia, dotychczasowa ustawa liczyła „jedynie” 80 artykułów. Takie „suche” porównanie liczb może być jednak bardzo mylące. To nie jest tak, że nowa ustawa zawiera tak znaczną liczbę nowych instytucji czy instrumentów prawnych. Zwiększenie objętości ustawy wynika w znacznej mierze z bardziej szczegółowego uregulowania instytucji już wcześniej znanych prawu odpadowemu. Nie oznacza to oczywiście, iż ustawa z 14 grudnia 2012 roku takich nowych instytucji i instrumentów gospodarki odpadami nie przewiduje. W dniu dzisiejszym podczas konferencji Nowa ustawa o odpadach – kluczowe zmiany, nowe obowiązki i sankcje miałem okazję przedstawić bliżej dwie z nich, tj. uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz utratę statusu odpadu. (https://www.dzp.pl/konferencje/1418-konferencja-nowa-ustawa-o-odpadach-kluczowe-zmiany-nowe-obowiazki-i-sankcje).

W kolejnych wpisach zastanowimy się do jakiego stopnia nowa ustawa o odpadach może wpływać na ustawę UCPG.

Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki
Radca Prawny, Counsel

daniel.chojnacki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *