Accounting and taxes

Nie umilkły echa związane z wejściem w życie w dniu 20 września br. ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, a tymczasem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało kilka dni temu projekt kolejnej nowelizacji tego aktu prawnego. Tym razem projektodawca postanowił wziąć na tapet kwestie związane z ochroną środowiska wód morskich. Czy to oznacza, że przy okazji projektu najnowszym zmian nie planuje się modyfikacji uregulowań dotyczących innych aspektów gospodarowania wodami?

Z lektury uzasadnienia projektu nowelizacji dowiadujemy się, że głównym celem proponowanych zmian jest obowiązek wdrożenia do polskiego ustawodawstwa przepisów dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich. W tym zakresie projekt zawiera propozycje modyfikacji zakresu i trybu podejmowania niektórych działań w ramach strategii morskiej wdrażanej w celu ochrony środowiska wód morskich.

Projektodawca nie ukrywa, że niejako „przy okazji” zmian dotyczących ochrony środowiska wód morskich, planowane jest wprowadzenie szeregu modyfikacji innych mechanizmów regulujących kwestie gospodarowania wodami, do których należy zaliczyć propozycje odnoszące się do:

  • sytuacji, w których pozwolenia wodnoprawne nie określają maksymalnej ilości pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków i odprowadzanych wód opadowych w m3 na sekundę, podczas gdy składową wzoru służącego wyliczeniu opłat za tego rodzaju usługi wodne jest maksymalna ilość wody lub ścieków wyrażona w m3 na sekundę;
  • sytuacji, w których w ciągu roku, za który została ustalona opłata stała za usługi wodne, doszło do zdarzenia mającego wpływ na wysokość tej opłaty (np. zmiany posiadanego pozwolenia albo jego wygaśnięcia);
  • treści oświadczeń o wysokości opłat za usługi wodne składanych przez podmioty zobowiązane do uiszczania tego rodzaju opłat;
  • przebiegu postępowań administracyjnych w sprawie wydania zgód wodnoprawnych, w tym w zakresie kręgu podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w takich postępowaniach;
  • zakresu kontroli gospodarowania wodami dokonywanej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
  • wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa i wykonywania urządzeń wodnych oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich, w szczególności w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
  • wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości obejmujących grunty pod śródlądowymi wodami stojącymi.

Zgodnie z art. 10 projektu zdecydowana większość przepisów nim objętych miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwalonej ustawy.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych ze skróconym, siedmiodniowym terminem na przedstawianie uwag. Projekt jest dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316655/katalog/12538787#12538787.

Tymon Grabarczyk

Tymon Grabarczyk
Prawnik, Associate

tymon.grabarczyk@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Nawet nie wiedziałam, że takie nowelizacje weszły. Dobrze wiedzieć.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *