Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Czy wójt w ogóle może zakazać prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ma tego rodzaju firmę? Przepisy o czystości i porządku w gminach wprost takiej dolegliwości nie przewidują. Poznański sąd administracyjny uznał jednak, że może być ona orzeczona wtedy, gdy wójt stwierdzi wystąpienie przesłanki z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast samo wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie powoduje takich skutków jak orzeczenie zakazu prowadzenia działalności – firma może bowiem ponownie ubiegać się o wpis.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. Przedsiębiorca może prowadzić firmę w tym zakresie na terenie danej gminy, jeżeli uzyska wpis do rejestru. Dokonuje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podwójne sankcje

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi spełnić warunki określone w art. 9d ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289; dalej: u.u.c.p.). W art. 9j u.u.c.p. zawarte są przesłanki stanowiące podstawę wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Sankcja ta grozi m.in. za co najmniej dwukrotne przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych do instalacji innych niż regionalna (RIPOK). Taką karę poniósł przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Oczyszczania Terenu. Decyzja o usunięciu wpisu zapadła na podstawie art. 9j ust. 2 pkt 4 u.u.c.p., bez powołania ust. 1.

Po kilku miesiącach przedsiębiorca ponownie zwrócił się do wójta o wpis do rejestru. Ten odmówił, twierdząc, że nie upłynęły trzy lata od wykreślenia z ewidencji (chodzi o ograniczenie czasowe wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W uzasadnieniu decyzji wójt stwierdził, że dwukrotnie stwierdzone sprzeczne z prawem postępowanie przedsiębiorcy stanowi rażące naruszenie warunków prawidłowego wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej: u.s.d.g.) W ocenie włodarza pociąga to za sobą sankcję określoną w art. 72 ust. 1 u.s.d.g. W myśl tego przepisu przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do w tym samym zakresie nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 u.s.d.g. Decyzja wójta utrzymana została przez samorządowe kolegium odwoławcze.

Przedsiębiorca złożył skargę do WSA w Poznaniu, który to w wyroku z 31 maja 2017 (sygn. akt II SA/ Po 194/17) uznał skargę przedsiębiorcy za zasadną. W uzasadnieniu sąd wykazał, że decyzja o wykreśleniu z rejestru – wydana na podstawie art. 9j ust.2 pkt 4 u.u.c.p. bez powołania ust 1. – nie powoduje konieczności zastosowania karencji.

Mój komentarz do sprawy:

(…) przyznaję, że decyzja wydana na podstawie art. 9j ust 2 u.u.p.c nie powoduje dodatkowej dolegliwości polegającej na zachowaniu odpowiedniej karencji.

Cały artykuł znajdą Państwo w Dzienniku Gazeta Prawna z 8 listopada 2017: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1083397,wojt-moze-zakazac-przedsiebiorcy-wywozenia-odpadow-komunalnych.html

Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki
Radca Prawny, Counsel

daniel.chojnacki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *