W dniu dzisiejszym Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu (sygn. akt KIO/UZP 1756 /12). Partner prywatny zaskarżył treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym – w jego ocenie – zbyt krótki termin na złożenie ofert, błędne ustalenie podmiotu publicznego w zakresie stawki podatku od towarów i usług, a także niezgodne z prawem postanowienia Umowy PPP.

Miasto Poznań – reprezentowane przez ekspertów kancelarii DZP Magdalenę Zabłocką, Wojciecha Hartunga i Izabelę Prokofi, oraz przy wsparciu doradcy finansowego Miasta spółki Ernst&Young Corporate Finance – reprezentowanej przez Jarosława Błaszczaka i Karinę Semeńczuk – wniosło o oddalenie odwołania w całości.

Wskazano, że 85-dniowy termin na złożenie ofert został ustalony z należytą starannością, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia postępowania w dialogu konkurencyjnym oraz informacji przekazywanych partnerom prywatnym w toku postępowania. Ponadto, termin ten podyktowany został harmonogramem realizacji przedsięwzięcia, którego dochowanie jest jednym z warunków uzyskania przez Miasto dofinansowania ze środków UE. DZP wykazała, że stawka podatkowa VAT, wskazana przez Miasto w SIWZ, została ustalona prawidłowo, wyłącznie na potrzeby obliczenia ceny w sposób, który zapewni porównywalność składanych ofert. DZP podniosła także, że zarzuty partnera prywatnego dotyczące niezgodności treści umowy z prawem są bezzasadne, bowiem Umowa PPP jest umową cywilnoprawną, której treść jest kształtowana zgodnie z zasadą swobody umów i powinna uwzględniać uzasadnione interesy Miasta.

KIO w całości podzieliła argumentację Miasta. Wyrok ten jest dla Miasta niezwykle ważny, bowiem umożliwi dalsze, efektywne prowadzenie postępowania i wyeliminuje na tym etapie ryzyko opóźnień, co jest istotne także w kontekście pozyskania i rozliczenia środków europejskich.

Marcin Krakowiak

Marcin Krakowiak
Radca Prawny, Partner

marcin.krakowiak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *