Tag: nfz

Rozliczanie świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy – kiedy możemy spodziewać się nowych regulacji?

Rozliczanie świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy – kiedy możemy spodziewać się nowych regulacji?

W dniu 26 lutego 2022 roku na stronie NFZ opublikowano komunikat dot. możliwości udzielania pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego. Wskazuje on nowe zasady udzielania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych. Na chwilę obecną nie przedstawiono jeszcze projektu dedykowanych temu tematowi rozwiązań prawnych. Zgodnie z […]

Rok funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta – czas podsumowań

1 lipca 2013 roku wystartował Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Zgodnie ze słowami Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza,  miał być to kolejny krok na drodze do informatyzacji służby zdrowia. ZIP jest drugim po e-WUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy) ogólnopolskim systemem informatycznym, umożliwiającym bardziej dogodne warunki korzystania ze świadczeń zdrowotnych – pierwszy z […]

Mapy potrzeb zdrowotnych – dobry pomysł, gorsze wykonanie

Istotnymi i bardzo interesującymi elementami „pakietu kolejkowego” opublikowanego przez ministerstwo zdrowia na początku kwietnia są tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach przewiduje utworzenie ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych map potrzeb zdrowotnych.

Zmiany w dyrektywie odsetkowej

24 marca Rada Unii Europejskiej przyjęła zmiany do Dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Tekst zmian w języku angielskim dostępny tutaj. Dyrektywa reguluje zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych i stanowi podstawę prawną dla unijnego systemu automatycznej […]

NFZ ukarany przez Prezesa UOKiK za niedozwolone praktyki monopolistyczne

Z końcem roku 2013, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie niezależne od siebie decyzje, orzekając o nadużyciu przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozycji dominującej. Łącznie Prezes UOKiK nałożył kary finansowe w wysokości przekraczającej 360 tyś. zł oraz wezwał do zaniechania podobnych antykonkurencyjnych praktyk.

Czy administracja może płacić za zamienianie leków?

Kwietniowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustala nowy kierunek interpretacji zakazu przekazywania korzyści lekarzom. ETS twierdzi w nim, że organy administracji publicznej mogą premiować finansowo zmianę oraz przepisywanie niektórych produktów leczniczych z danej grupy terapeutycznej. Tym samym Trybunał usankcjonował programową dyskryminację leków droższych przez płatnika publicznego – jednak pod pewnymi warunkami.