Tag: odpady

Kto stoi za masowymi pożarami składowisk?

Kto stoi za masowymi pożarami składowisk?

Zapraszam do obejrzenia mojego wywiadu dla TV RZECZoPrawie na temat problemu płonących składowisk odpadów. Materiał dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/180619381-Daniel-Chojnacki—Kto-stoi-za-masowymi-pozarami-skladowisk.html    

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze

Czy wójt w ogóle może zakazać prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ma tego rodzaju firmę? Przepisy o czystości i porządku w gminach wprost takiej dolegliwości nie przewidują. Poznański sąd administracyjny uznał jednak, że może być ona orzeczona wtedy, gdy wójt stwierdzi wystąpienie przesłanki z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zachęcam do przeczytania tekstu, który ukazał się 8 listopada w DGP, gdzie udzieliłem krótkiego komentarza.

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Punkt zwrotny dla instalacji MBP?

Podpisane 10 listopada b.r. przez Ministra Środowiska rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) stanowi kolejną odsłonę serii nowych aktów wykonawczych z zakresu gospodarki odpadami. Wejście w życie nowej ustawy o odpadach ograniczyło czas obowiązywania aktów prawnych wydanych na podstawie poprzedniej ustawy, stąd konieczność opracowania m.in. nowego aktu […]

Wciąż jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Postępują prace nad nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Głównym założeniem wprowadzanych poprawek jest umożliwienie spalarniom odpadów komunalnych uzyskania statusu instalacji ponadregionalnych. W założeniach autorów projektu, powinno to rozwiązać problem zbędnych inwestycji w przypadku istnienia niewykorzystanych mocy […]

Jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Pisaliśmy przed kilkoma miesiącami o planowanych zmianach w regulacjach odpadowych. Prace legislacyjne posuwają się naprzód i w ostatnich dniach opublikowane zostało sprawozdanie stosownych komisji sejmowych (druk nr 2951). Posłowie poparli zasadnicze założenia nowelizacji, dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskania statusu ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez spalarnie odpadów. Treść poszczególnych […]

Co dalej z regionalizacją w gospodarce odpadami komunalnymi?

Regionalizacja jest jedną z podstawowych zasad reżimu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, dalej: u.c.p.g.) Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady […]

Zbrodnia i kara (i elektrozłom)

Przed dwoma laty Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nową dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE). Termin na jej implementację upłynął w tegoroczne walentynki, toteż opublikowany niedawno projekt polskiego aktu transponującego pojawia się z pewnym eleganckim spóźnieniem. Wcześniejsze prace dot. projektu założeń ustawy ujawniły wysoką aktywność podmiotów […]