Tag: odpady

Jakie sankcje grożą właścicielowi nieruchomości za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty?

Obecny okres to czas, w którym deklaracje o wysokości opłaty przez właścicieli nieruchomości powinny być weryfikowane przez władze gminne. Jak w każdym tego typu przypadku, w niektórych gminach, istnieją trudności z zebraniem deklaracji od wszystkich mieszkańców. Dlatego też gminy rozważają różne scenariusze dotyczące sposobu motywowania mieszkańców. Nie tak dawno z doniesień […]

Czy właściciele domków letniskowych są „mieszkańcami” w rozumieniu UCPG?

Odpowiedź na powyższe pytanie zostało sformułowane przez Ministerstwo Środowiska w interpretacji pt. „Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do terenów rodzinnych ogrodów działkowych i domów letniskowych” (https://www.mos.gov.pl/artykul/4472_obowiazki_gminy/20788_nowe_zasady_gospodarowania_odpadami _komunalnymi_w_stosunku_do_terenow_rodzinnych_ ogrodow_dzialkowych_i_domow_letniskowych.html). W opinii Urzędu kluczowym dla ustalenia, czy dany podmiot jest mieszkańcem w rozumieniu UCPG jest fakt zamieszkiwania przez niego na […]

Nowa ustawa o odpadach weszła w życie

W dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia, weszła w życie nowa ustawa o odpadach uchwalona w dniu 14 grudnia 2012 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 stycznia 2013 roku pod pozycją 21. Jedną z podstawowych przyczyn uchwalenia nowej ustawy o odpadach była konieczność wdrożenia do prawa polskiego unijnej dyrektywy […]

Dlaczego warto rozmawiać …

Jak wszyscy wiemy, znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy nowe, istotne obowiązki związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obowiązek organizacji „przetargu/ów” na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na ich terenie. Zdajemy sobie sprawę, iż dla samorządowców jest to […]

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”

W dniach 15-17 października w Haston City Hotel we Wrocławiu odbędzie się IX edycja Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. W czasie konferencji nasz ekspert z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Magdalena Zabłocka, wygłosi prelekcję pt. „Projekty hybrydowe. Doświadczenia w realizacji pionierskiego modelu PPP w gospodarce odpadami”, […]

Opakowania – czy Polska będzie płacić kary za naruszenie przepisów unijnych?

Sprawa ewentualnych kar za nieprzestrzeganie przez Polskę dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych trwa już półtora roku. Formalnym jej początkiem było pismo Komisji Europejskiej z 17 lutego 2011 roku wzywające Polskę do usunięcia uchybień w transpozycji przepisów m.in. tej dyrektywy. Kolejnym krokiem była uzasadniona opinia przedstawiona przez Komisję […]

Spór Ragn-Sells AS (Szwecja) przeciwko Sillamäe Linnavalitsus (Estonia) a …… sprawa polska

Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić sprawie, jaka właśnie zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa ma sygnaturę C-292/12 i dotyczy wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Tartu Ringkonnakohus (Estonia) (odpowiednik – z uwzględnieniem specyfiki estońskiego systemu sądowniczego – polskiego sądu okręgowego) w sprawie prowadzonej przez ten sąd pomiędzy […]

Seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi”

Nasi eksperci zostali zaproszeni do udziału w seminarium „Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi.Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów”, które odbędzie się 25 września 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie. Eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Praktyki Podatkowej oraz z Zespołu Ochrony […]

Kilka słów o przydomowych kompostownikach

Z moich prywatnych obserwacji poczynionych w okolicach miejsca zamieszkania, czyli na tzw. (nomen omen) Zielonej Białołęce w Warszawie, wynika, że przydomowe kompostowniki zaczynają, powoli acz systematycznie, cieszyć się coraz większą popularnością. Osobiście też, już od kilku lat, staram się zagospodarowywać w ten właśnie sposób część odpadów biodegradowalnych powstających w moim […]