Tag: refundacja

Rozliczanie świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy – kiedy możemy spodziewać się nowych regulacji?

W dniu 26 lutego 2022 roku na stronie NFZ opublikowano komunikat dot. możliwości udzielania pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego. Wskazuje on nowe zasady udzielania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych. Na chwilę obecną nie przedstawiono jeszcze projektu dedykowanych temu tematowi rozwiązań prawnych. Zgodnie z […]

Pierwszy projekt nowelizacji Ustawy o refundacji w nowym Sejmie

19 listopada 2015 r. do pierwszego czytania skierowany został Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty (druk sejmowy 25). Pomimo, iż projekt ten wpłynął do Sejmu 16 grudnia 2013 r. dopiero w […]

Kryteria refundacyjne – obalamy mity

Jedną z kwestii budzących największe wątpliwości w zakresie wydawania decyzji refundacyjnych jest charakter oraz zakres przesłanek, na podstawie których Minister Zdrowia rozstrzyga o zasadności objęcia danego produktu finansowaniem. W teorii postępowania refundacyjnego pojawiło się w tym kontekście wiele mitów oraz wątpliwości, które zostaną zaadresowane w oparciu o dotychczasową praktykę Organu.

Szybka zmiana Ustawy refundacyjnej

Prace nad zmianami Ustawy refundacyjnej trwają. Niespełna dwa tygodnie po prezentacji założeń zmian do Ustawy refundacyjnej pojawia się poselski projekt nowelizacji ustawy. Inicjatywa poselska dotyczy uproszczenia procedury ubiegania się o ponowne decyzje refundacyjne.