Tag: refundacja

Rozliczanie świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy – kiedy możemy spodziewać się nowych regulacji?

Rozliczanie świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy – kiedy możemy spodziewać się nowych regulacji?

W dniu 26 lutego 2022 roku na stronie NFZ opublikowano komunikat dot. możliwości udzielania pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego. Wskazuje on nowe zasady udzielania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych. Na chwilę obecną nie przedstawiono jeszcze projektu dedykowanych temu tematowi rozwiązań prawnych. Zgodnie z […]

Pierwszy projekt nowelizacji Ustawy o refundacji w nowym Sejmie

19 listopada 2015 r. do pierwszego czytania skierowany został Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty (druk sejmowy 25). Pomimo, iż projekt ten wpłynął do Sejmu 16 grudnia 2013 r. dopiero w […]

Meandry postępowania odwoławczego cz. I – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

W związku z wątpliwościami w zakresie postępowania odwoławczego od niekorzystnej decyzji refundacyjnej, temat ten wymaga głębszej analizy. W tym postępowaniu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się w zasadzie wszystkie przepisy regulujące instytucję odwołania od decyzji administracyjnej. Wprowadzenie środka odwoławczego posiadającego odmienną […]

Zmiana planu finansowanego NFZ na 2015 r.

Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się  „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację„, który dotyczy środków w planie finansowym NFZ na rok 2015. Z projektu wynika, że planowana jest zmiana planu finansowego NFZ na rok 2015. W wyniku tej […]

Jak poprawnie płacić za złożenie dokumentu pełnomocnictwa? – pierwszy artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu otwierającego nowy cykl tekstów związanych z praktyką postępowań w sprawie refundacji leków. Celem niniejszego cyklu będzie przybliżenie aktualnej praktyki związanej z postępowaniem refundacyjnym zarówno dla kolejnych odpowiedników, jak i nowych cząsteczek. W ramach kolejnych wpisów zostaną w szczególności omówione zagadnienia:

Kryteria refundacyjne – obalamy mity

Jedną z kwestii budzących największe wątpliwości w zakresie wydawania decyzji refundacyjnych jest charakter oraz zakres przesłanek, na podstawie których Minister Zdrowia rozstrzyga o zasadności objęcia danego produktu finansowaniem. W teorii postępowania refundacyjnego pojawiło się w tym kontekście wiele mitów oraz wątpliwości, które zostaną zaadresowane w oparciu o dotychczasową praktykę Organu.

Sankcje za stosowanie niejednolitych warunków umów – luka w ustawie refundacyjnej?

Zgodnie z artykułem 49 Ustawy refundacyjnej, jednym z obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem produktami refundowanymi jest stosowanie w swoich relacjach handlowych jednolitych warunków umów. Obowiązek zachowania jednolitości umów odnosi się nie tylko do podmiotów zajmujących się handlem produktów refundowanych na podstawie indywidualnych decyzji  refundacyjnych, ale również, na podstawie art. 49 […]