Tag: regionalizacja

Co dalej z regionalizacją w gospodarce odpadami komunalnymi?

Regionalizacja jest jedną z podstawowych zasad reżimu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, dalej: u.c.p.g.) Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady […]

Czy obowiązek tzw. regionalizacji będzie obowiązywał w przypadku wprowadzenia przez gminę dualnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi?… czyli o tym, że dwa równa się trzy

Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności przypomnijmy, że UCPG nakłada na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do RIPOK (regionalizacja). Odmienne zasady gospodarowania dotyczą selektywnie zebranych odpadów. […]

Od kiedy obowiązuje tzw. regionalizacja?

Przyjęcie przez wszystkie sejmiki województwa zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uchwał w sprawie ich wykonania (z zastrzeżeniem sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie, jak opisywaliśmy to już w jednym z naszych wcześniejszych wpisów, wojewoda stwierdził nieważność przyjętych przez sejmik uchwał) zmusza do postawienia pytania o zakres zastosowania art. 20 ustawy […]

Wpełzająca rewolucja, czyli krótko o tym kiedy powstaje obowiązek regionalizacji

Zgodnie z założeniem ustawodawcy poszczególne obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny wchodzić w życie stopniowo, zgodnie z terminami określonymi w art. 10 i nast. tej ustawy. Analizując coraz liczniejsze materiały i wypowiedzi dotyczące rewolucji odpadowej, w tym dotyczące przepisów, odnosimy, być może mylne, wrażenie, że […]

Jakich frakcji dotyczy „regionalizacja” zagospodarowania odpadów?

Postawione w tytule wpisu pytanie jest jednym z istotniejszych pytań stawianych przez przedsiębiorców i przedstawicieli gmin, gdyż odpowiedź na nie w istotny sposób wpływać będzie na kształt gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Zacznijmy zatem od początku. Celem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest m.in. zapewnienie strumienia […]