Tag: RIPOK

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Punkt zwrotny dla instalacji MBP?

Podpisane 10 listopada b.r. przez Ministra Środowiska rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) stanowi kolejną odsłonę serii nowych aktów wykonawczych z zakresu gospodarki odpadami. Wejście w życie nowej ustawy o odpadach ograniczyło czas obowiązywania aktów prawnych wydanych na podstawie poprzedniej ustawy, stąd konieczność opracowania m.in. nowego aktu […]

Gra o strumień odpadów – nowe wymagania dla RIPOK

Do 30 czerwca 2016 r. sejmiki powinny uchwalić zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami („WPGO”). W jednych województwach praca już wre (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami/), w innych zapewne niedługo wrzeć zacznie. Będzie to bez wątpienia praca ciekawa, bowiem przyjmując nowy katalog regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”) Ustawodawca nie ułatwił zadania samorządowcom. W […]

Co dalej z regionalizacją w gospodarce odpadami komunalnymi?

Regionalizacja jest jedną z podstawowych zasad reżimu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, dalej: u.c.p.g.) Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady […]

Czy obowiązek tzw. regionalizacji będzie obowiązywał w przypadku wprowadzenia przez gminę dualnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi?… czyli o tym, że dwa równa się trzy

Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności przypomnijmy, że UCPG nakłada na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do RIPOK (regionalizacja). Odmienne zasady gospodarowania dotyczą selektywnie zebranych odpadów. […]

Jakich frakcji dotyczy „regionalizacja” zagospodarowania odpadów?

Postawione w tytule wpisu pytanie jest jednym z istotniejszych pytań stawianych przez przedsiębiorców i przedstawicieli gmin, gdyż odpowiedź na nie w istotny sposób wpływać będzie na kształt gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Zacznijmy zatem od początku. Celem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest m.in. zapewnienie strumienia […]