Tag: ustawa o odpadach

Mała firma nie musi bać się kary za produkowanie śmieci

Mała firma nie musi bać się kary za produkowanie śmieci

Przedsiębiorcy wytwarzający niewielkie ilości różnych odpadów obawiają się kontroli. Zdaniem ekspertów nie mają powodu. W małych firmach często brakuje znajomości wielu przepisów związanych z gospodarką odpadami. Bywa, że dowiadują się o nich przez przypadek i wówczas wpadają w panikę. Zachęcam do przeczytania tekstu, który ukazał się 21 listopada 2017 w Dzienniku Rzeczpospolita, gdzie udzieliłem krótkiego komentarza.

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Punkt zwrotny dla instalacji MBP?

Podpisane 10 listopada b.r. przez Ministra Środowiska rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) stanowi kolejną odsłonę serii nowych aktów wykonawczych z zakresu gospodarki odpadami. Wejście w życie nowej ustawy o odpadach ograniczyło czas obowiązywania aktów prawnych wydanych na podstawie poprzedniej ustawy, stąd konieczność opracowania m.in. nowego aktu […]

Gra o strumień odpadów – nowe wymagania dla RIPOK

Do 30 czerwca 2016 r. sejmiki powinny uchwalić zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami („WPGO”). W jednych województwach praca już wre (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami/), w innych zapewne niedługo wrzeć zacznie. Będzie to bez wątpienia praca ciekawa, bowiem przyjmując nowy katalog regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”) Ustawodawca nie ułatwił zadania samorządowcom. W […]

Wciąż jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Postępują prace nad nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Głównym założeniem wprowadzanych poprawek jest umożliwienie spalarniom odpadów komunalnych uzyskania statusu instalacji ponadregionalnych. W założeniach autorów projektu, powinno to rozwiązać problem zbędnych inwestycji w przypadku istnienia niewykorzystanych mocy […]

Jest szansa na przedłużenie ważności starych pozwoleń odpadowych

Pisaliśmy przed kilkoma miesiącami o planowanych zmianach w regulacjach odpadowych. Prace legislacyjne posuwają się naprzód i w ostatnich dniach opublikowane zostało sprawozdanie stosownych komisji sejmowych (druk nr 2951). Posłowie poparli zasadnicze założenia nowelizacji, dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskania statusu ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przez spalarnie odpadów. Treść poszczególnych […]

Czy gmina może dowolnie określić częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości – czyli jak to robią w Hrubieszowie?

Niedawno szerokim echem w kraju odbiła się informacja, iż w gminie Hrubieszów odpady od właścicieli nieruchomości będą odbierane raz na kwartał. Istotnie, lektura regulaminu (treść regulaminu – patrz tutaj https://www.hrubieszow-gmina.pl/pliki/go/uchwalaregulamin.pdf) utrzymania czystości i porządku na terenie tej gminy potwierdza, że taka ma być częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych od […]

Czy właściciele domków letniskowych są „mieszkańcami” w rozumieniu UCPG?

Odpowiedź na powyższe pytanie zostało sformułowane przez Ministerstwo Środowiska w interpretacji pt. „Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do terenów rodzinnych ogrodów działkowych i domów letniskowych” (https://www.mos.gov.pl/artykul/4472_obowiazki_gminy/20788_nowe_zasady_gospodarowania_odpadami _komunalnymi_w_stosunku_do_terenow_rodzinnych_ ogrodow_dzialkowych_i_domow_letniskowych.html). W opinii Urzędu kluczowym dla ustalenia, czy dany podmiot jest mieszkańcem w rozumieniu UCPG jest fakt zamieszkiwania przez niego na […]

Nowa ustawa o odpadach weszła w życie

W dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia, weszła w życie nowa ustawa o odpadach uchwalona w dniu 14 grudnia 2012 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 8 stycznia 2013 roku pod pozycją 21. Jedną z podstawowych przyczyn uchwalenia nowej ustawy o odpadach była konieczność wdrożenia do prawa polskiego unijnej dyrektywy […]