W dniu 14 maja 2010r. Minister Finansów wydał interpretację (sygn. PT1/033/53/356/WLI/09/PK-983), którą zmienił uprzednio wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) stanowisko i stwierdził, że wykonanie dodatkowych usług polegających na montażu (instalacji) sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu stawką 22%.

W praktyce dostawcy wyrobów medycznych zawierają kontrakty obejmujące zarówno fizyczne dostarczenie jak i instalację sprzętu medycznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku skomplikowanych urządzeń RTG, CT, czy też MR – wówczas bowiem dostawca musi zadbać nie tylko o wniesienie i złożenie sprzętu, ale również zabezpieczenie pomieszczenia, instalację klimatyzacji, wentylacji itp. Prace adaptacyjne wymagają najczęściej zakupienia usług budowlanych, za które spółka otrzymuje faktury z 22% stawką VAT. Rodzą się więc wątpliwości czy czynności dostawy i instalacji mają charakter świadczenia kompleksowego, objętego w całości 7% stawkę VAT czy tez do usług instalacji sprzętu zastosowanie powinna mieć stawka 22%?

W omawianej interpretacji prawa podatkowego, Minister Finansów zmieniając pozytywne dla podatnika stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, o którym pisaliśmy wcześniej (15 punktów procentowych VAT mniej za instalację sprzętu medycznego https://www.dzp.pl/blog/pharma/15-punktow-procentowych-vat-mniej-za-instalacje-sprzetu-medycznego-2/) powołując się na ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 ze zm.) oraz inne szczegółowe regulacje uznał, iż we wskazanym przez podatnika stanie faktycznym prawo polskie nie przewiduje możliwości zastosowania preferencyjnej 7% stawki VAT dla instalacji sprzętu medycznego.

Minister stwierdził, iż nie można uznać, że usługa wykonania prac budowlanych we wskazanych przez odbiorcę wyrobu medycznego pomieszczeniach związana z dostarczeniem tego wyrobu i mająca na celu jego prawidłowe funkcjonowanie, stanowi element jednolitego świadczenia, jakim jest dostawa wyrobu medycznego, a zatem powinna zostać odmiennie opodatkowana. Minister odwołał się również w swoim wywodzie do wyroków ETS (m.in. wyrok dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96) i uznał, iż w wyroku tym ETS podkreślił, że w sytuacji, gdy kilka świadczeń wykonywanych przez podatnika jest ze sobą ściśle powiązanych w ten sposób, że tworzą obiektywnie z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedno świadczenie – nie należy dokonywać sztucznego podziału świadczenia dla celów podatkowych. Zdaniem Ministra pomiędzy dostawą sprzętu medycznego, a wykonaniem robót budowlanych nie zachodzi związek uniemożliwiający dokonanie rozdziału pomiędzy dostawą towaru i świadczeniem ww. usług, zwłaszcza że usługi te są zakupywane przez dostawcę sprzętu od innego podatnika. W rezultacie roboty budowlane związane z instalacją sprzętu medycznego powinny podlegać opodatkowaniu stawką 22%.

Stanowisko Ministra Finansów jest niezgodnie z ostatnimi wyrokami WSA (wyrok WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2010 r. sygn. III SA/Wa 2247/09, wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. III SA/Wa 1803/09) oraz z linią orzeczniczą ETS (por. wyrok ETS w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV, wyrok ETS w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), czy też w wyrok ETS w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd) w związku z powyższym należy wyrazić nadzieję, iż podatnik zaskarży tę interpretację i uzyska potwierdzenie dla swojego stanowiska w wyroku WSA.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Dobrze, że ETS „produkuje” wyroki dzięki temu podatnik może wybrać z ich treści coś dla siebie, kancelaria prawnicza też może coś wybrać, oczywiście Minister Finansów też może wybrać coś dla siebie. Fajnie, że „wyprodukowane” wyroki są w sporych ilościach bo dzięki temu wybór jest większy. Gdyby wszystkie były takie same byłoby nudno.
    Cieszy, że wyroki naszych sądów sporządzane przez naszych sędziów są również rozbieżne, bo wybór też większy.
    Dobrze czyta się tekst. Sporo odwołań do wyroków. Szkoda tylko, że co sąd, co organ, to inna interpretacja.Biedny ten podatnik.
    Arek

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *