Hand working with a Cloud Computing diagram

Trwające od końca września bieżącego roku prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (obecna wersja projektu datowana na 21 września 2017 r.) mają m.in. doprowadzić do istotnych zmiany w ramach procedur związanych ze stosowaniem zwolnień od akcyzy oraz zerowej stawki akcyzy, stosowanej ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych. Projektowane zmiany mają uprościć te procedury, jak również zapewnić bieżącą kontrolę organów podatkowych nad obrotem tymi wyrobami.

Elektroniczny dokument dostawy – e-DD
Rezygnacja z dokumentów w formie papierowej
Jedną z najistotniejszych zmian zaproponowanych w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym będzie rezygnacja z dotychczasowej, papierowej formy dokumentu dostawy i zastąpienie jej formą elektroniczną („e-DD” – elektroniczny dokument dostawy).

Obecnie papierowe dokumenty dostawy wykorzystywane są w ramach obrotu wyrobami zwolnionymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobami wskazanymi w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, które ze względu na przeznaczenie objęte są zerową stawką akcyzy. Co więcej, wystawianie i dołączanie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy stanowi warunek formalny zwolnienia od akcyzy/zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Wraz z wprowadzenie nowego e-DD, zmianie ma również ulec system EMCS PL. System ten obecnie wykorzystywany jest w ramach przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zaś wraz z wprowadzeniem e-DD ma również być wykorzystywany do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy.

Dołączanie wydruku e-DD do przemieszczanych wyrobów

Co warte podkreślenia, w opublikowanym projekcie ustawy nowelizującej, obok propozycji wprowadzenia e-DD, zawarto również zapis nakładający obowiązek wydruku z systemu EMCS dokumentu e-DD i dołączania go do wyrobów przemieszczanych na terytorium kraju.

O ile w przypadku dostaw do podmiotów, które nie korzystają z systemu EMCS, takie rozwiązanie może znajdować racjonalne uzasadnienie (odbiór wyrobów będzie potwierdzany na dołączonym do przemieszczanych wyrobów wydruku e-DD), o tyle nakładanie tego obowiązku również w przypadku dostarczania wyrobów pomiędzy podmiotami korzystającymi z systemu EMCS wydaje się niepotrzebnym anachronizmem (przy takich przemieszczeniach bowiem potwierdzenie odbioru będzie dokonywane za pośrednictwem systemu EMCS, zaś identyfikacja wyrobów w razie doraźnej kontroli transportu mogłaby zostać zapewniona w inny sposób).

Wyeliminowanie zestawień dokumentów dostawy

Z uwagi na zmianę formy dokumentu dostawy i rozszerzenie zakresu korzystania z systemu EMCS, usunięty ma zostać również obowiązek opracowywania i przekazywania organom podatkowym zestawień wystawionych dokumentów dostawy.

Zmiana ta z perspektywy podmiotów wystawiających dokumentu dostawy na pewno zostanie doceniona i uznane za działanie zmierzające w dobrym kierunku, jako działanie zmniejszające ilości obowiązków administracyjnych nakładanych na te podmioty. Zmiana ta powinna zostać pozytywnie oceniona przez te podmioty również z uwagi na fakt, iż w opzioni binarie przeszłości kwestia przygotowywania zestawień dokumentów dostawy oraz ich terminowego przekazywania organom rodziła sporo problemów (do pewnego czasu błędy w tym zakresie generowały daleko idące, negatywne konsekwencje, włącznie z kwestionowaniem prawa do stosowania zwolnienia w przypadku nieterminowego przedłożenia owych zestawień).

Od kiedy?

Zgodnie z opublikowanym projektem, nowa forma dokumentu dostawy jak i nowe zasady korzystania z tego dokumentu mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. (za wyjątkiem przepisów dotyczących wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe – przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.).

Przedstawiony projekt zawiera również regulacje umożliwiające dokończenie będących w toku przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz objętych zerową stawką na stary zasadach, rozpoczętych przed 1 czerwca 2018 r. (przed 1 stycznia 2019 r. w przypadku wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe).

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk


tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *