W sytuacji, w której podatnik wnosi do spółki osobowej w formie aportu towar handlowy, koszt tego towaru, dla celów podatkowych, po jego zbyciu przez spółkę osobową należy ustalić w wysokości kosztu poniesionego przez podatnika wnoszącego aport na nabycie tego towaru. Teza taka płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. ( sygn. akt I SA/Po 118/11).

Spór podatnika z organem podatkowym dotyczył sumy jaką podatnik mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nabytych na współwłasność nieruchomościach, które przed zbyciem zostały wniesione aportem do spółki cywilnej, gdzie zostały uznane za towar handlowy. Podatnik w ciężar kosztów uzyskania przychodów zaliczył wartość nieruchomości określoną przez podatnika na dzień wniesienia ich jako aportu do spółki oraz nakłady na te nieruchomości. W ocenie organów podatkowych wartość aportu należało ująć w cenie nabycia wynikającej z aktów notarialnych dokumentujących zakup tych nieruchomości.

WSA zauważył, że zaproponowany przez podatnika sposób określenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej w istocie polega na uwzględnieniu przez wspólników spółki osobowej w ich zeznaniach podatkowych kosztu uzyskania przychodu w wysokości, która nie wynika z rzeczywistego poniesienia wydatku, lecz z oszacowania dokonanego przez podatnika przy wniesieniu aportu do spółki osobowej. Sąd, opowiadając się po stronie organów podatkowych, zwrócił uwagę, iż z treści art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wynika zaś zasada, zgodnie z którą przy ustalaniu kosztu uzyskania przychodu podatnicy mają obowiązek uwzględniać wydatek stanowiący koszt w wysokości rzeczywiście poniesionej.

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

krzysztof.dyba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *