wooden gavel and books on wooden table,on brown background

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) wydał wyrok w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/64/UE („Dyrektywa”) w świetle struktury oraz stawek podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.

STAN FAKTYCZNY

Pytanie prejudycjalne zostało skierowane do TSUE przez naczelny sąd administracyjny Litwy, w sprawie, która dotyczyła określenia wysokości zobowiązania podatkowego spółki importującej wyroby tytoniowe na Litwę. Pytanie to brzmiało:

Czy art. 4 ust. 1 [Dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „cygar lub cygaretek” obejmuje (lub nie) przypadki, w których część owinięcia z naturalnego lub odtworzonego tytoniu jest dodatkowo pokryta inną zewnętrzną (papierową) warstwą, tak jak w rozpatrywanej sprawie? Czy dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie istotne jest to, że użycie papieru jako dodatkowej warstwy w zewnętrznym owinięciu wyrobu tytoniowego (w miejscu filtra) powoduje jego wizualne podobieństwo do papierosa?

STANOWISKO TSUE

TSUE, rozpatrując daną sprawę, przywołał odpowiednie przepisy Dyrektywy, która różnicuje rodzaje wyrobów tytoniowych, według ich cech oraz sposobu ich użycia.

Pokrycie tytoniu

TSUE wskazał, że wątpliwości co do odpowiedniego zakwalifikowania wyrobów tytoniowych, do cygar lub cygaretek bądź też do papierosów, wynikają z faktu, iż z jednej strony przepisy Dyrektywy stanowią, iż tytoń zrolowany należy do kategorii cygar lub cygaretek, jeśli posiada zewnętrzne owinięcie z tytoniu naturalnego lub odtworzonego. Zatem, obecność na części tego owinięcia dodatkowej, papierowej warstwy nie wpływa na rzeczoną klasyfikację. Jednakże z drugiej strony, wyraz „zewnętrzne”, użyty do określenia owinięcia, wskazuje na podstawowe znaczenie tego owinięcia znajdującego się po zewnętrznej stronie wyrobu tytoniowego, gdyż owinięcie to jest widoczne dla konsumenta, co wskazywałoby na to, że część zewnętrznego owinięcia, która pokrywałaby papierową warstwę, mogłaby spowodować, że dane wyroby nie podlegałyby klasyfikacji do kategorii cygar lub cygaretek, gdyż nie posiadałyby jednej z cech przewidzianych w Dyrektywie.

Z brzmienia przepisów Dyrektywy wynika, iż tytoń zrolowany, który jest pokryty zewnętrznym owinięciem z naturalnego tytoniu, wchodzi, co do zasady, w zakres kategorii cygar lub cygaretek. Co więcej, z Dyrektywy wynika, iż materiał z którego zrobione jest to zewnętrzne owinięcie, stanowi podstawowe kryterium, w oparciu o które Dyrektywa dokonuje rozróżnienia pomiędzy kategorią cygar lub cygaretek a kategorią papierosów.

Sposób palenia

Dodatkowo, TSUE zauważa, że zgodnie z Dyrektywą, rozpatrywane wyroby mogą wchodzić w zakres kategorii cygar i cygaretek, jeśli mogą być palone w takiej postaci oraz, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, są przeznaczone wyłącznie do palenia w takiej postaci. W związku z tym wyroby tytoniowe nie mogą wchodzić w zakres kategorii cygar lub cygaretek w rozumieniu Dyrektywy, w przypadku gdy, mimo że składają się z tytoniu zrolowanego o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu, nie są one przeznaczone (z uwagi na ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów), do palenia w takiej postaci. Jednak nie sposób uznać, że rozpatrywane wyroby będą palone w zmienionej postaci, gdy papierowa warstwa pokrywa jedynie filtr i nie obejmuje konsumowanej części tego wyrobu.

Zakwalifikowanie rozpatrywanych wyrobów tytoniowych do papierosów tylko na podstawie ich wizualnego podobieństwa byłoby niekorzystne i sprzeczne z celami do których osiągnięcia dąży Dyrektywa.

Noty wyjaśniające do CN

TSUE zgodził się ze stanowiskiem, iż noty wyjaśniające do CN wyraźnie przewidują, że cygara i cygaretki stanowią tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu, pokrywającym całkowicie wyrób, ale bez żadnej dalszej warstwy częściowo okrywającej zewnętrzne owinięcie. Jednak wyraził pogląd, że noty te nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na definicję cygar lub cygaretek w rozumieniu Dyrektywy, ponieważ w odróżnieniu od innych dyrektyw dotyczących niektórych wyrobów akcyzowych, Dyrektywa nie zawiera odesłania do kodów Nomenklatury Scalonej dla celów definiowania wyrobów tytoniowych, które wchodzą w jej zakres stosowania.

KONKLUZJA

W świetle całości powyższych rozważań nad przedstawionym pytaniem, TSUE stwierdził, że przepisy Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że wyroby tytoniowe takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, których część owinięcia zewnętrznego jest pokryta, na poziomie filtra, dodatkową papierową warstwą, co może prowadzić do wizualnego podobieństwa tych wyrobów do papierosów, wchodzą w zakres kategorii cygar lub cygaretek w rozumieniu przepisów Dyrektywy.

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk


tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *