Kwestia uznania za koszty podatkowe odsetek od kredytu czy pożyczek na finansowanie wypłaty dywidend jest przedmiotem wieloletniego sporu władz skarbowych z podatnikami, z przewagą negatywnych rozstrzygnięć.

Do takich samych wniosków doszedł NSA w składzie siedmiu w uchwale z dnia 12 grudnia 2011 (sygn. II FPS 2/11). Zdaniem Sądu, w analizowanym stanie faktycznym, którego dotyczyła zaskarżona indywidualna interpretacja podatkowa, odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę na wypłatę dywidendy nie są kosztem uzyskania przychodów. Sąd dokonał analizy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku CIT i stwierdził, że aby można było zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych, wydatki muszą zmierzać do osiągnięcia przychodów i być wyraźnie nakierowane na ich osiągnięcie. Ogólnie sformułowana konieczność zapewnienia płynności finansowej podatnika z pominięciem przyczyn, jakie wywołały niedostatek środków na sfinansowanie wypłaty dywidendy, nie jest argumentem wystarczającym dla możliwości uznania tych kosztów za podatkowe.

Sąd nie dokonał analizy możliwości uznania za koszt wydatków poniesionych w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów skupiając się wyłącznie na jednej z przesłanek, tj. poniesieniu wydatków w celu osiągnięcia przychodów. Sfinansowanie wypłaty dywidendy kredytem może mieć miejsce, gdy brak środków finansowych w spółce, a alternatywa w postaci zbycia majątku grozi ograniczeniem działalności i utratą przychodów. A zatem wydatek w postaci odsetek może zabezpieczyć spółkę od realnej utraty przychodów. Czyżby wtedy nie mógł być kosztem podatkowym ?

Uchwała ugruntuje negatywne dla podatników stanowisko dotyczące odliczalności kosztów finansowania wypłaty dywidend. Przed dokonaniem wypłaty dywidendy, podatnikom pozostaje analiza przepływów pieniężnych i takie zaplanowanie zapłaty, aby nie powstało ryzyko braku odliczalności części kosztów finansowych.

Joanna Wierzejska

Joanna Wierzejska
Doradca Podatkowy, Tax Partner

joanna.wierzejska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *