WSA po raz kolejny już zajął się rozstrzygnięciem kwestii budzącej wątpliwości organów podatkowych a sprowadzającą się do odpowiedzi na pytanie – kto jest podatnikiem CIT – NZOZ czy jego organ założycielski (którym może być np. spółka handlowa).

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 maja br. (I SA/Po 218/10) dopuszcza możliwość zwolnienia niepublicznych ZOZ-ów z podatku dochodowego od osób prawnych. W rezultacie wolne od podatku byłyby dochody NZOZ-u w części przeznaczonej na cele związane z ochroną zdrowia.

WSA przeprowadzając analizę zarówno przepisów prawa cywilnego jak i prawa podatkowego uznał, że NZOZ który jest jednostką organizacyjną i którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, powinien korzystać ze zwolnienia przewidzianego w ustawie o CIT. Wyrok ten kontynuuje korzystą dla NZOZ – ów linię orzeczniczą i pozwala na zrównanie pod względem podatkowym zarówno publicznych jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W rezultacie pieniądze przekazywane dotychczas przez NZOZ-y na rzecz Skarbu Państwa, jako podatek dochodowy, będą mogły zostać przeznaczone rozwój placówek i nowe inwestycje.

Sąd obalił główny argument Dyrektora Izby Skarbowej wskazujący na brak możliwości skorzystania przez NZOZ z w/w zwolnienia tj. brak osobowości prawnej i brak obowiązkowego wpisu do KRS poprzez odwołanie się do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która takiego wymogu nie wprowadza. Formę organizacyjno – prawną nadaje zakładowi podmiot założycielski. Tą formą organizacyjno-prawną może być spółdzielnia, oddział osoby prawnej, spółka partnerska, czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie ma zatem przeszkód ku temu, aby organ założycielski tak ukształtował statut NZOZ, aby wypełniał on przesłanki zakwalifikowania go jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Sąd powołując się na stanowisko doktryny podkreślił, iż jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej cechuje m.in. posiadanie określonej struktury organizacyjnej, działanie za pośrednictwem organów, posiadanie własnego majątku oraz odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania. Przy czym, dla uzyskania statusu jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej wystarczające jest posiadanie przez dany podmiot przynajmniej jednej z wymienionych wyżej cech. Sąd wyraźnie podkreślił, iż NZOZ może być prowadzony w formie organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Podobny wyrok został wydany kilka miesięcy wcześniej, w marcu br. przez WSA w Łodzi (I SA/Łd 1150/09)

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *