Dochód z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

Ta korzystna dla polskich inwestorów teza płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 października 2011 r. (IPPB2/415-771/11-2/MS1). Powyższe stanowisko potwierdza liczne interpretacje organów podatkowych dotyczące zaistniałej sytuacji.

Dosyć często stosowanym obecnie rozwiązaniem jest inwestowanie przez polskich inwestorów w luksemburskie fundusze inwestycyjne. Wynika to m.in. z korzystnego opodatkowania dywidend powstałych w Luksemburgu. Jednakże osiąganie zysków z dywidend każe zastanowić się nad ich sposobem opodatkowania wynikającym z transgranicznego przepływu dochodu.

Przedmiotowa interpretacja dotyczyła sprawy, w której polski inwestor chce zainwestować w wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne (SIF) posiadające rezydencję podatkową w Luksemburgu. SIF działa w Luksemburgu jako odpowiednik polskiej spółki akcyjnej albo spółki z o.o., dodatkowo podatnik nie posiada w Luksemburgu zakładu ani nie wykonuje wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę.

W powyższej sytuacji należy zastosować Konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Luksemburgiem (UPO). Zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 10 UPO dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w drugim Państwie. Jednakże ust. 2 tegoż artykułu pozwala, aby dywidenda była opodatkowana również w Państwie siedziby spółki, jeżeli ich odbiorca jest ich właścicielem. Wyjątek ten oznacza zastosowanie art. 24 ust. 1 lit. a UPO. Zgodnie z jego postanowieniami, jeżeli majątek lub dochód jest opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Taki tok rozumowania został potwierdzony przez Dyrektora Izby Skarbowej. Ponadto organ podatkowy rozwiał dwie pozostałe wątpliwości jakie miał podatnik. Mianowicie, wyjaśnił, iż w sytuacji gdy wypłata dywidendy przeznaczona jest na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w spółce prawa luksemburskiego (tzw. reinwestowanie dywidendy), to ta jest również zwolniona z opodatkowania w Polsce. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany również do deklarowania uzyskanego dochodu w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce z przyczyn zwolnienia ww. dywidend z opodatkowania.

Podsumowując, organ mając powyższe na uwadze stwierdził, że zgodnie z postanowieniami UPO dochody ze źródła w Luksemburgu uzyskane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, niezależnie od tego w jakiej wysokości byłby pobrany podatek w Luksemburgu przy wypłacie takiej dywidendy.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *