7 czerwca 2012 r. pomiędzy Polską a Luksemburgiem został podpisany protokół zmieniający konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jest to kolejny krok Ministerstwa Finansów mający na celu konsekwentną realizację wyznaczonej polityki dążącej do zmian tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”), które pozwalają polskim podatnikom uzyskać wymierne korzyści podatkowe.

Po zmianie UPO z Cyprem (o której pisaliśmy na naszym blogu – https://www.dzp.pl/blog/tax/nowe-brzmienie-polsko-%E2%80%93-cypryjskiej-umowy-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/) przyszła kolej na Luksemburg. Przypomnijmy, iż dotychczas dywidendy wypłacane przez spółki z siedzibą w Luksemburgu na rzecz polskich udziałowców były, na gruncie polsko-luksemburskiej UPO, zwolnione z opodatkowania w Polsce. Jednocześnie polscy podatnicy mogli skorzystać również z tego, iż w Luksemburgu wolne od podatku są też zyski kapitałowe. W konsekwencji istniała możliwość zbudowania w oparciu o istniejące regulacje bądź to prawa luksemburskiego (zwolnienie dla zysków kapitałowych) bądź to na gruncie polsko – luksemburskiej UPO (zwolnienie dla dywidend wypłacanych z Luksemburga do Polski) struktury dającej polskim podatnikom znaczne korzyści podatkowe. Sytuacja taka spotkała się z oczywistą reakcją MF, w rezultacie czego rozpoczęto negocjacje polsko – luksemburskiej UPO.

Główne założenia zmian do UPO

Z treści protokołu wynika, iż zmiany w głównej mierze polegają na:

  1. likwidacji metody wyłączenia w odniesieniu do dywidend (zwolnienie w Polsce dochodów naszych rezydentów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych w Luksemburgu niezależnie od tego, czy zostały tam opodatkowane, czy nie – już nie będzie miało zastosowania);
  2. obniżenie stawki podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych z 10 do 5%;
  3. wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej – w praktyce oznacza to opodatkowanie zysków osiąganych z przeniesienia własności udziałów (akcji) których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w danym państwie, w kraju położenia nieruchomości;
  4. dodanie art. 29 – zgodnie z którym korzyści wynikające z UPO nie mają zastosowania do dochodu otrzymanego lub osiąganego w związku ze sztuczną strukturą (artificiall arrangement)

Pewną nowością jest też fakt, iż postanowienia protokołu będą miały zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

  • w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do dochodu osiąganego w pierwszym dniu, lub po tym dniu, drugiego miesiąca następującego po dacie, w której protokół wejdzie w życie; oraz
  • w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu oraz podatków od majątku, do podatków pobieranych za jakikolwiek rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym protokół wejdzie w życie.

Powyższe planowane zmiany nie oznaczają końca możliwość międzynarodowego planowania podatkowego lecz jedynie dokonanie weryfikacji i ewentualnej modyfikacji struktur własnościowych z udziałem spółek luksemburskich, w kierunku zapewniającym utrzymanie dotychczasowych korzyści.Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani doradztwem podatkowym w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *