W odpowiedzi na zapytanie podatnika, czy spółka komandytowa, jako beneficjent aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej stanie się stroną umów leasingowych w rozumieniu prawa podatkowego, a tym samym czy wspólnicy tej spółki będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu rat leasingowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23.09.2011 r., (sygn. IBPBI/1/415-651/11/AB) udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Organ zgodził się z podatnikiem, iż wydatki poniesione na spłatę rat leasingowych od dnia sporządzenia aktu notarialnego, którym to przedsiębiorstwo zostanie wniesione aportem do spółki komandytowej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla wspólników tej spółki. Nie ma w tym miejscu znaczenia dla prawa podatkowego ani podpisanie aneksu do umowy leasingu, który usankcjonuje spółkę osobową, do której wniesiono przedsiębiorstwo jako stronę umowy, ani kwestia powtórnego uznania ww. umów leasingu za takowe na gruncie prawa podatkowego. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej nie budzi wątpliwości fakt, iż jeśli owe umowy spełniały przesłanki uznania ich zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za umowy leasingu w rozumieniu prawa podatkowego przed wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki to ten stan rzeczy nie uległ zmianie z momentem dokonania aportu. W powyższym stanie faktycznym znaczenie dla sukcesji podatkowej będzie miała jedynie kwestia, spełnienia przez przedmiot aportu, w skład którego wchodzą przedmioty umów leasingu, definicji przedsiębiorstwa z Kodeksu Cywilnego.

Podatnicy w podobnych przypadkach powinni zwrócić uwagę na treść umów leasingu, dotyczących ruchomości lub nieruchomości stanowiących składową przedmiotu aportu w postaci przedsiębiorstwa, pod względem możliwości ich kontynuowania przez następcę prawnego, czyli wstąpienia w prawa i obowiązki strony umowy w znaczeniu cywilnoprawnym np. przez podpisanie aneksu z leasingodawcą. Po drugie, aby zaliczyć wydatki na płatności rat z umów leasingu za koszty uzyskania przychodu muszą być one ponoszone w celu uzyskania przychodu, zatem ww. przedmioty umów leasingu powinny służyć działalności następcy prawnego.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *